เลือกคณะ
ลำดับ โครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย คณะ งบประมาณและแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย ระยะเวลาดำเนินงาน หมายเหตุ งานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ หมายเหตุ
ภายใน ชื่อแหล่งทุน ภายนอก ชื่อแหล่งทุน เริ่มสัญญา สิ้นสุด เชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย หรือ ระดับประเทศ เชิงพานิชย์
1 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยองค์กรท้องถิ่น เขตจังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.สุขแก้ว คำสอน 010 0 - 231100 สสส. 1 ธันวาคม 2551 30 พฤศจิกายน 2554 งบประมาณ 3 ปี จำนวนรวม 693,300 บาท - - - - -
2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ดร.นิคม นาคอ้าย 010 0 - 240000 สกว. 1 กรกฎาคม 2550 1 กรกฎาคม 2552 งบประมาณ 2 ปี จำนวนรวม 480,00 บาท - - - - -
3 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ ดร.นิคม นาคอ้าย 010 0 - 544000 สกว. 1 กุมภาพันธ์ 2552 1 กุมภาพันธ์ 2553 งบประมาณ 1 ปี - - - - -
4 โครงการสงเคราะห์ยุววิจัยประวิติศาตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ ดร.นิคม นาคอ้าย 010 0 - 50000 สกว. 1 มกราคม 2553 1 มิถุนายน 2553 - - - - - -
5 โครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะครุศาสตร์สู่การเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รศ.ดร.ช่อลัดดา ขวัญเมือง 010 0 - 200000 สสส. 9 มีนาคม 2552 31 พฤษภาคม 2553 - - - - - -
6 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีฟิสิกส์ของข้าวเปลือกและข้าวสารระหว่างการเก็บรักษา (บริษัทโรงสีเจริญพาณิชย์ จำกัด พิษณุโลก) ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว 020 0 - 90000 ระยะเวลา 7 เดือน - - - - - - - -
7 ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว.-อุตสาหกรรม ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเสิ้นเล็กแห้งที่ทนต่อการย่อย ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว 020 0 - 295000 สกว. - บริษัท Noob Noodle 1 สิงหาคม 2552 31 กรกฎาคม 25-53 แหล่งทุน จากสกว.275,000 บาท จากบริษัท Noob Noodle - - - - -
8 ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว.-อุตสาหกรรม ชื่อโครงการ การพัฒนาวิธีการปอกขิงที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมขิงดอง ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว 020 0 - 273010 สกว.-บริษัท วังทองผลพืช จำกัด 1 สิงหาคม 2552 31 กรกฎาคม 2553 แหล่งทุน จากสกว.253010 บาท และจากบริษัท วังทองผลพืช จำกัด 20,000 บาท - - - - -
9 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 020 0 - 80000 สกว. 1 พฤศจิกายน 2552 31 ตุลาคม 2553 - - - - - -
10 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อโครงการ สมบัติและการใช้ประโยชน์ของแป้งมันหวานญี่ปุ่น ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 020 0 - 200000 สกว. 1 สิงหาคม 2552 31 กรกฎาคม 2553 - - - - - -
11 สืบสานตำนานตำรับอาหารไทยชุมชนจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก(ABC - PUS/MAG) ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา 020 50000 - 25000 สกว. - - สวก.25,000และงบกองมรพส.50,000 - - - - -
12 การผลิตคุกกี้จากเศษมี่สั้วที่ขนาดเส้นไม่ได้มาตรฐาน (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี่สั้ว ตรา มังกรทอง พิษณุโลก) อ.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 020 0 - 74500 ระยะเวลา 7 เดือน - - - - - - - -
13 การใช้สมุนไพรเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและยืดอายุการเก็บรักษาน้ำข้าวกล้องงอก (หจก. ลูกจงรัก พิษณุโลก) อ.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 020 0 - 74500 ระยะเวลา 7 เดือน - - - - - - - -
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปเห็ดกึ่งสำเร็จรูปโดยการทำแห้งแบบโฟมแมท (บริษัท ศิริวานิช เอสแอนด์ดับเบิลยู จำกัด พิษณุโลก) อ.ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์ 020 0 - 83000 ระยะเวลา 7 เดือน - - - - - - - -
15 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อโครงการ การพัฒนาไอศกรีมกะทิลดไขมันเพื่อสุขภาพ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง 020 0 - 200000 สกว. 1 สิงหาคม 2552 31 กรกฎาคม 2553 อ.ที่ปรึกษาร่วม - - - - -
16 การพัฒนาส่วนผสมของสีที่ใช้ตกแต่งบนกระถ่างดินเผา นายสนิท ปิ่นสกุล 030 0 - 100000 สกว. - - (โครงการ IRPUS) - - - - -
17 การปรับปรุงระบบการผลิตกล้วยอบเนย ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก นายอลงกรณ์ เมืองไหว 030 0 - 76000 สกว. - - (โครงการ IRPUS) - - - - -
18 การสร้างและพัฒนาเตาอบพลังงานร่วมสำหรับผลิตกล้วยม้วน นางทนารัช จิตชาญวิชัย 030 0 - 95000 สกว. - - (โครงการ IRPUS) - - - - -
19 การสร้างและพัฒนาเครื่องกลั่นสกัดน้ำมันหอมระเหย นายวัชรากร ใจตรง 030 0 - 95000 สกว. - - (โครงการ IRPUS) - - - - -
20 การจัดระบบการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของห้างหุ้นส่วนสามัญ ปั้นดินอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน นางรัชฎาภรณ์ พัฒนะ 030 0 - 100000 สกว. - - (โครงการ IRPUS) - - - - -
21 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตำบลพลายชุมพล ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายเอื้อบุญ ที่พึ่ง 030 20000 - 35000 สกว. - - (โครงการ ABC PUS/MAG) 35000และจากกองทุนมรพส.20000ประจำปี 2552 - - - - -
22 การวิเคราะห์ต้นทุนการทำนาของชาวนาในเขตเทศบาลตำบลพลายชุมชน จังหวัดพิษณุโลก นางรัชฎาภรณ์ พัฒนะ 030 20000 - 35000 สกว. - - (โครงการ ABC PUS/MAG) 35000และจากกองทุนมรพส.20000ประจำปี 2552 - - - - -
23 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ดร.ถาวร พงษ์พานิช 040 0 - 705000 วช. - - - - - - - -
24 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน อ. นภัส จันทรวรชาต 040 0 - 250000 วช. - - - - - - - -
25 การทำกสิกรรมตามธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์อรุณี กาสยานนท์, อาจารย์พึงรัก ริยะขัน, ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ, อาจารย์ดารารัตน์ คำเป็ง 040 0 - 225000 วช. - - - - - - - -
26 การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ , อาจารย์กุลแก้ว คล้ายแก้ว 040 0 - 70000 สภาวิจัยแห่งชาติ - - - - - - - -
27 แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชนกรณีศึกษาเทศบาลตำบลในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ, ดร.เฉลิมพร ทองพูน, ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร, อ.ชำนาญ วงศ์วินิจศร 060 0 - 1000000 วช. 11 กันยายน 2552 18 กันยายน 2553 - - - - - -
28 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในการศึกษาเชื้อ Ascomycetes การจัดหมวดหมู่และการคัดเลือกชนิดเชื้อราเพื่อใช้ในการผลิตยาฆ่าแมลง ดร.รำไพ โกฏสืบ 060 0 - 132332 สวก. 30 มิถุนายน 2552 29 มิถุนายน 2555 ร่วมวิจัย20 % งบประมาณ 2,000,000 ระยะเวลา3ปี - - - - -
29 Value added products for basidiomycetes : putting Thailand, biodiversity to use. ดร.รำไพ โกฏสืบ 060 0 - 50000 โครงการ BRT (ร่วมวิจัย10 %)งบประมาณ 1,000,000 บาท 1 มิถุนายน 2552 30 พฤศจิกายน 2553 - - - - - -
30 Taxonomy and phylogenetic of Dothiodeomycetes and their biodiversity in Thailand. ดร.รำไพ โกฏสืบ 060 0 - 320000 โครงการ BRT (ร่วมวิจัย 5%)งบประมาณ 1,148,500 บาท 1 ธันวาคม 2552 1 พฤศจิกายน 2553 - - - - - -
หน้าที่    1  [2
จำนวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย : 60 โครงการ
 
 
 
จัดทำโดย นายสามารถ เน่าบู่
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม