ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


วันที่ 26  กุมภาพันธ์  2561
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 644 ครั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย นักศึกษาและบัณฑิตศึกษาทุกท่านที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยครับ
 


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
  • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
  • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
  • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
  • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
  • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
  • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
  • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
  • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
  • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
  • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
  • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
  • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

  • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
  • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
  • I-SEEC 2015
  • HERP CONGRESS VI
  • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
  • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
  • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
  • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
  • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

    รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

  • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
  • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
  • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
  • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
  • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
  • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
  • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
  • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
  • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
  • AbstractBook I-SEEC 2015
  • Proceedings I-SEEC 2015
  • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
  • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
  • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

  • สถิติการเข้าชม

    Counter for tumblr
    เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

    ช่องทางติดตาม

     
    Sci

    ©2017, Research and Development Institute.