งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

การบริหารความเสี่ยง

      แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560
                  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559
                  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559
      แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558
                  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558
      แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557
                  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557
      แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556
                  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556
      แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555
                  ส่วนที่ 1 แผนบริหารความเสี่ยง
                  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555 : แผนบริหารความเสี่ยง ตาราง PSRU-ERM1-5
                  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555 : การประเมินมาตรการควบคุม ตาราง PSRU-ERM6
                  แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2555 : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง PSRU-ERM7
                  การติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2554
      แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2554
                  คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 1/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
                  คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
                  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554 : การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
                  แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2554 : การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง PSRU-ERM3
                  แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2554 : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง PSRU-ERM4
                  แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2554 : การจัดลำดับความเสี่ยง PSRU-ERM5
                  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554 : การประเมินมาตรการควบคุม PSRU-ERM6
                  แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2554 : แผนบริหารความเสี่ยง PSRU-ERM7
                  รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554 PSRU- ERM8
      แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2553
                  แผนบริหารความเสี่ยง
                  รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยง สวจ.
                  เอกสารประกอบการประชุมการบริหารความเสี่ยง สวจ.

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.