งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

การบริหารความเสี่ยง

      แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559
                  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559
      แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558
                  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558
      แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557
                  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557
      แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556
                  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556
      แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555
                  ส่วนที่ 1 แผนบริหารความเสี่ยง
                  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555 : แผนบริหารความเสี่ยง ตาราง PSRU-ERM1-5
                  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555 : การประเมินมาตรการควบคุม ตาราง PSRU-ERM6
                  แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2555 : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง PSRU-ERM7
                  การติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2554
      แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2554
                  คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 1/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
                  คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
                  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554 : การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
                  แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2554 : การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง PSRU-ERM3
                  แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2554 : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง PSRU-ERM4
                  แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2554 : การจัดลำดับความเสี่ยง PSRU-ERM5
                  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554 : การประเมินมาตรการควบคุม PSRU-ERM6
                  แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2554 : แผนบริหารความเสี่ยง PSRU-ERM7
                  รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554 PSRU- ERM8
      แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2553
                  แผนบริหารความเสี่ยง
                  รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยง สวจ.
                  เอกสารประกอบการประชุมการบริหารความเสี่ยง สวจ.

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   

  ©2017, Research and Development Institute.