พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
                           
Untitled Document 
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 89
เมื่อวาน 219
เดือนนี้ 3,066
เดือนที่แล้ว 3,269
ปีนี้ 6,335
ปีที่แล้ว 3,649

ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น.

งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561

     “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561 
     ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

รูปแบบการดำเนินงาน
        1. การบรรยายพิเศษ
        2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
        3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
        4. นิทรรศการ
        5. การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มสาขาที่เปิดรับบทความวิจัย
        กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
        กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
        กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
        กลุ่มที่ 6 ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
               (โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.)
        กลุ่มที่ 7 ด้านวิจัยสถาบัน 

กำหนดการส่งบทความวิจัย

กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1. เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper ขยายเวลาถึง 30 มกราคม 2561
2. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Full Paper ขยายเวลาถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561
3. ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
พร้อมส่งฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
4. ประกาศผลการพิจารณา 24 กุมภาพันธ์ 2561
5. วันจัดงานประชุมวิชาการ 23 มีนาคม 2561
6. ตีพิมพ์เผยแพร่ Proceedings 31 พฤษภาคม 2561

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป นักศึกษา
1. ผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 1,500 บาท/คน 500 บาท/คน
2. ผู้นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 1,500 บาท/คน 500 บาท/คน
3. ผู้สนใจทั่วไปที่ไม่นำเสนอผลงาน 500 บาท/คน -

การชำระเงินค่าลงทะเบียน


ธนาคารกรุงเทพ  หมายเลขบัญชี  660-0-00622-2
ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามติดต่อสอบถามถามเพิ่มเติม
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
        งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
        อาคารศรีพิบูล 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
        หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7038 หมายเลขโทรสาร 0-5526-7038
        website : http://pibulresearch.psru.ac.th/2018/
        e-mail : pibulresearch@gmail.com

© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาววิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560