บุคลากร

 

บุคลากร

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวกัลนิกา พูลผล
หน่วยบุคลากรและงานประชุม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7226
อีเมล์ : kpoonpon@psru.ac.th
ฐานข้อมูล Expert PSRU

งานบริหารทั่วไป

หน่วยเลขานุการ และงานธุรการสารบรรณ

นางสาวมาลัย ใจงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7211
อีเมล์ : malai@psru.ac.th
ฐานข้อมูล Expert PSRU

หน่วยนโยบายและแผน, หน่วยประกันคุณภาพ

นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7218
อีเมล์ : supapronklinnak.k@psru.ac.th
ฐานข้อมูล Expert PSRU

หน่วยการเงินและพัสดุ

นางสาวระวี ไกรโชค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7218
อีเมล์ : -
ฐานข้อมูล Expert PSRU

งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ

หน่วยพัฒนาเว็บไซด์และฐานข้อมูล, หน่วยซ่อมบำรุง

นายสามารถ เน่าบู่
รักษาการหัวหน้างานคลังข้อมูลและสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7210
อีเมล์ : samart.n@psru.ac.th
ฐานข้อมูล Expert PSRU

หน่วยปฏิบัติการกลางสารสนเทศ, หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์

นายอรรถพงษ์ สุดแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7210
อีเมล์ : attapong40@psru.ac.th
ฐานข้อมูล Expert PSRU

งานวิจัย

หน่วยวิเคราะห์และจัดการทุน, หน่วยจัดการงานเฉพาะกิจ/แหล่งทุนภายนอก, หน่วยติดตามและประเมินผลงานวิจัย

นางจิราพร บุญมีพิพิธ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : jiraporn@psru.ac.th
ฐานข้อมูล Expert PSRU

หน่วยจัดการคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยนางปารวี เรืองจุติโพธิ์พาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : parawee.a@psru.ac.th
ฐานข้อมูล Expert PSRU

หน่วยจัดการสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญานางสาวณัฐมน วิจารณกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : nuttamon.w@psru.ac.th
ฐานข้อมูล Expert PSRU

หน่วยจัดการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

นางสาวกัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : nimapraw@gmail.com
ฐานข้อมูล Expert PSRU

หน่วยจัดการวารสารวิจัย

นางสาวรัตนา นาคสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : ruttananaksing@hotmail.com
ฐานข้อมูล Expert PSRU

งานบริการวิชาการ

หน่วยวิเคราะห์และจัดการงานบริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ,
หน่วยติดตามและประเมินผลงานบริการวิชาการและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,
หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ร.ร.ตชด.)

นางจิตรา มีคำ
รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7217
อีเมล์ : jittra_m@psru.ac.th
ฐานข้อมูล Expert PSRU

หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม


นายธรรมภณ สุวรรณลาภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7217
อีเมล์ : thammaphon.nook@gmail.com
ฐานข้อมูล Expert PSRU

งานเครือข่ายความร่วมมือ

งานเครือข่ายความร่วมมือ

นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส
รักษาการหัวหน้างานเครือข่ายความร่วมมือ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7217
อีเมล์ : piyawadee.n@psru.ac.th
ฐานข้อมูล Expert PSRU

งานเครือข่ายความร่วมมือ (สสส.)

นายกมลาสน์ พันธ์อุดม
เจ้าหน้าที่โครงการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7217
อีเมล์ : -

งานเครือข่ายความร่วมมือ (สสส.)

นางสาวภารดา พรมรักษา
เจ้าหน้าที่โครงการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7217
อีเมล์ : -

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   

  ©2017, Research and Development Institute.