งานสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา

 

ข้อมูลสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา

• ภาพรวมของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์




• ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ-สิทธิบัตรออกแบบ




• ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์




• กระบวนการยื่นคำขอจดทะเบียน


การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เอกสารประกอบการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เอกสารประกอบการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เอกสารประกอบการโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เอกสารประกอบการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์



• แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - สิทธิบัตรออกแบบ (ดาวน์โหลดเอกสาร)


• ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการขอรับสิทธิบัตร / 1คำขอ (ดาวน์โหลดเอกสาร)


• ค่าธรรมเนียม-สิทธิบัตรการออกแบบ

ลำดับ รายการ จำนวน ค่าธรรมเนียม
1 ยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คำขอละ 250 บาท
2 คำขอรับสิทธิบัตรสำหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน ยื้นขอในคราวเดียวกันตั้งแต่ 10 คำขอขึ้นไป 2,250 บาท
3 ขอแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งละ 50 บาท
4 ขอให้ประกาศโฆษณา 250 บาท
5 ขอให้ออกสิทธิบัตร 500 บาท
6 ยื่นอุธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของอธิบดี ฉบับละ 500 บาท
7 คำขอตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตร คำขอละ 50 บาท
8 การคัดสำเนาเอกสาร หน้าละ 3 บาท
9 การรับรองสำเนาเอกสาร
เอกสารเกิน 10 หน้า ฉบับละ 50 บาท
เอกสารไม่เกิน 10 หน้า หน้าละ 5 บาท
10 คำขออื่นๆ (ดังต่อไปนี้) ฉบับละ 50 บาท
คำขอสิทธิในวันยื่นในต่างประเทศเป็นวันยื่นในไทย
คำขอขึ้นทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตร
คำขอรับใบแทนสิทธิบัตร หรือ ใบแทน ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร
คำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร



• ช่องทางการให้บริการ




• Patent Agent ตัวแทนสิทธิบัตร

    • คลิกเพื่อดูข้อมูล


• กฎหมาย - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

    • คลิกเพื่อดูข้อมูล


• สถิติ - สิทธิบัตรการออกแบบ

    • คลิกเพื่อดูข้อมูล


• ภาพรวมของสิทธิบัตร




• ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ

  ขั้นตอนการดำเนินการขอรับสิทธิบัตร
วันอังคาร, 30 สิงหาคม 2559
  ขั้นตอนการตรวจสอบคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์
วันเสาร์, 17 กันยายน 2559
  ขั้นตอนการดำเนินการขอรับอนุสิทธิบัตร
วันศุกร์, 07 ตุลาคม 2559
  ขั้นตอนการตรวจสอบคำขออนุสิทธิบัตร
วันอังคาร, 11 ตุลาคม 2559



• ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร




• กระบวนการยื่นคำขอจดทะเบียน


การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
 
เอกสารประกอบการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์

การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
 
เอกสารประกอบการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

การจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
 
เอกสารประกอบการจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

การจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และ อนุสิทธิบัตร
 
เอกสารประกอบการจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และ อนุสิทธิบัตร

การขอต่ออายุอนุสิทธิบัตร
 
เอกสารประกอบการขอต่ออายุอนุสิทธิบัตร

การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (PCT)
 
เอกสารประกอบการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (PCT)

การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรภายหลังการรับจดทะเบียน
 
เอกสารประกอบการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรภายหลังการรับจดทะเบียน



• แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก (ดาวน์โหลดเอกสาร)


• ตัวอย่างร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


    • ตัวอย่างสิทธิบัตร สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
    • ตัวอย่างสิทธิบัตร สาขาเคมีชีวภาพ
    • ตัวอย่างสิทธิบัตร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์
    • ตัวอย่างสิทธิบัตร สาขาเคมี
    • ตัวอย่างอนุสิทธิบัตร สาขาวิศวกรรม/ไฟฟ้า/ฟิสิกส์


• ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ลำดับ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม
1 ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 500 บาท
2 ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 250 บาท
3 ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 250 บาท
4 คำขอแก้ไขเพิ่มเติม 50 บาท
5 การประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร 250 บาท
6 รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร 500 บาท
7 คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์(กรณีการประดิษฐ์) 250 บาท
8 รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร 500 บาท
9 คำคัดค้าน 250 บาท
10 คำอุทธรณ์ 500 บาท
10 คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ 100 บาท

การประดิษฐ์
ลำดับ การประดิษฐ์ ค่าธรรมเนียม
1 ปีที่ 5 1,000 บาท
2 ปีที่ 6 1,200 บาท
3 ปีที่ 7 1,600 บาท
4 ปีที่ 8 2,200 บาท
5 ปีที่ 9 3,000 บาท
6 ปีที่ 10 4,000 บาท
7 ปีที่ 11(กรณีการประดิษฐ์) 5,200 บาท
8 ปีที่ 12 6,600 บาท
9 ปีที่ 13 8,200 บาท
10 ปีที่ 14 10,000 บาท
10 ปีที่ 15 12,000 บาท
9 ปีที่ 16 14,200 บาท
10 ปีที่ 17 16,600 บาท
10 ปีที่ 18 19,200 บาท
9 ปีที่ 19 22,000 บาท
10 ปีที่ 20 25,000 บาท
10 หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก 140,000 บาท

อนุสิทธิบัตร
ลำดับ อนุสิทธิบัตร ค่าธรรมเนียม
1 ปีที่ 5 750 บาท
2 ปีที่ 6 1,500 บาท
3 หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุอนุสิทธิบัตร
ลำดับ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุอนุสิทธิบัตร ค่าธรรมเนียม
1 ครั้งที่ 1 6,000 บาท
2 ครั้งที่ 2 9,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (ดาวน์โหลด)




• Patent Agent ตัวแทนสิทธิบัตร

    • คลิกเพื่อดูข้อมูล


• กฎหมาย - สิทธิบัตร

    • คลิกเพื่อดูข้อมูล


• สถิติ - สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

    • คลิกเพื่อดูข้อมูล


• เอกสารเผยแพร่

    • คลิกเพื่อดูข้อมูล


• สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ PCT


การยื่นคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (PCT International Phase)
ลำดับ รายการ
1 การจัดเตรียมคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศพร้อมตัวอย่าง
2 แบบพิมพ์คำขอ หรือ Request Form (RO 101) พร้อมตัวอย่าง และแบบพิมพ์อื่น
3 ค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอ
4 องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ (ISA) ที่ผู้ขอเลือกได้
5 กฎกระทรวง/ประกาศกรม/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
6 ขั้นตอนการดำเนินการของคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศตามระบบ PCT
7 สถิติการยื่นคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ

การยื่นคำขอสิทธิบัตรไทยผ่านระบบ PCT (PCT National Phase)
ลำดับ รายการ
1 แบบพิมพ์คำขอต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2 ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3 หลักเกณฑ์เบื้องต้นของการขอฟื้นสิทธิ
4 กฎกระทรวง/ประกาศกรม/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
5 ขั้นตอนการดำเนินการของคำขอสิทธิบัตรไทยผ่านระบบ PCT
6 สถิติการยื่นคำขอสิทธิบัตรไทยผ่านระบบ PCT

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ PCT
ลำดับ รายการ
1 Link to WIPO Website : PCT System
2 Link to WIPO Website : PCT Treaty, Regulations and Administrative Instructions
3 Link to WIPO Website : PCT Applicant’s Guide
4 Link to Search page of DIP
5 Link to Search page of WIPO
6 รายชื่อตัวแทนสิทธิบัตร (ประเภท ก) ที่ขึ้นทะเบียนตามประกาศกรมฯ 2552
7 ตัวอย่างรายชื่อสำนักงานกฎหมายที่รับดำเนินการเกี่ยวกับคำขอสิทธิบัตร



• ช่องทางการให้บริการ







เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   

  ©2017, Research and Development Institute.