สถานะงานสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

 

เลือกปีงบประมาณ  

ภาพรวมงานสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน ผู้ทรงฯ ตรวจสอบ ผู้ทรงฯ ตรวจสอบแล้ว ส่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมฯ ตรวจสอบผลงาน ผ่านการพิจารณาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวม
1 คณะครุศาสตร์ 0   0   0   0   0   0  
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 0   0   0   0   0   0  
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 110   20   6   4   0   140  
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   0   0   0   0   0  
5 คณะวิทยาการจัดการ 0   0   0   0   0   0  
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0   0   0   1   0   1  
7 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 0   0   0   0   0   0  
8 วิทยาลัยการพยาบาล 0   0   0   0   0   0  
9 บัณฑิตวิทยาลัย 0   0   0   0   0   0  
10 สำนักงานอธิการบดี 0   0   0   0   0   0  
11 สำนักศิลปวัฒนธรรม 0   0   0   0   0   0  
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0   0   0   0   0   0  
13 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0   0   0   0   0   0  
 
รวม 110   20   6   5   0   141  

© งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560