ข่าว/ภาพกิจกรรม

Card image cap
สวจ.ต้อนรับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการติดตามและประเมินผลโครงการพี่เลี้ยงฯ งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

24-06-2562

อ่านข่าว
Card image cap
สวจ.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1

24-06-2562

อ่านข่าว
Card image cap
สวจ.อบรมการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและศึกษาข้อมูลในท้องถิ่น (IP รุ่นที่ 2)

23-02-2562

อ่านข่าว
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

     เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 13977 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ เป็นผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีลออ และอาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษรและอาหาร วันที่ยื่นคำขอ 8 มิถุนายน 2560 เลขที่คำขอ 1703001134สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทั้ง 2 ท่าน ที่สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กันนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อขอยื่นจดงานทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปในอนาคต

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
  อาคารศรีพิบูล
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdipsru@gmail.com

© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561