r
 • งานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2560 NECTEC Annual Conference and Exhibition 2017 “งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม”
 • The 21st AFBE Conference, co-hosted by Thaksin University (AFBE 2018)
 • ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.... (ร่าง Thai Bayh-Dole Act)
 • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญถวายเพลพระ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
 • รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทั้ง 36 ท่าน ที่ได้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) รอบที่ 1
 • ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)”
 • ขอเชิญร่วมสัมมนา
 • การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13
 • หมายเลยโทรศัพท์ภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คลังข้อมูลงานวิจัยไทย

ข้อมูลงานวิจัย

ข้อมูลงานตีพิมพ์

ข้อมูลสังเคราะห์งานวิจัย

ข้อมูลงานสิทธิบัตรฯ/อนุสิทธิบัตร

ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

แหล่งทุนสนับสนุน

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานนโยบายและแผน

งานประกันคุณภาพ

การจัดการความรู้

วีดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน

มัลติมีเดียทั้งหมด

จดหมายข่าว

Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences

วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences เป็นวารสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.)

 

วารสารฯ ทั้งหมด

 

ฐานข้อมูล SCOPUS

Scopus Journal Search

Journal List  |  Home

ฐานข้อมูล ISI

ISI Journal Search

Journal List  |  Home

ฐานข้อมูล TCI

TCI Journal Search

Journal List  |  Home

 

รายการจุลสาร

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2560

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2560

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2559

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2559

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2558

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2558

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2558

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2557

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2557

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2557

จุลสารทั้งหมด

ฐานข้อมูลและบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลและบริการห้องประชุมและกิจกรรมต่างๆ 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์
rdi@psru.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7226
  งานวิจัย/งานวารสาร/งานสิทธิบัตรฯ : 7230
  งานบริการวิชาการ/งานเครือข่ายฯ : 7217
  งานธุรการ : 7211
  งานการเงิน/งานแผนและประกันคุณภาพ : 7218
  งานประชาสัมพันธ์/งานอาคารสถานที่ : 7210
  งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ : 7210

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   

  ©2017, Research and Development Institute.