r
 • เทส
 • การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562
 • ปฏิทินการดำเนินงานรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เทคนิคพิชิตทุนแบบแผนบูรณาการ” และชี้แจงกรอบแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • เชิญชวนยื่นขแจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เป้าหมายแนวทางที่ 3 และ4 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2562
 • งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ
 • ประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561   “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คลังข้อมูลงานวิจัยไทย

ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา   เอมหยวก

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี   ตรงต่อกิจ

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิจัย

อาจารย์ ดร.จิตศิริน   ก้อนคง

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์   พุทธิวิศิษฎ์

ภาพรวมผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดการคุณภาพงานวิจัย

 


 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (SOPs)

โครงการจัดการผลผลิตงานวิจัยและบริการวิชาการ


งานสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา

งานนโยบายและแผน

งานประกันคุณภาพ

การจัดการความรู้

วีดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน

มัลติมีเดียทั้งหมด

จดหมายข่าว

Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences

วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences เป็นวารสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.)

 

วารสารฯ ทั้งหมด

 

ฐานข้อมูล SCOPUS

Scopus Journal Search

Journal List  |  Home

ฐานข้อมูล ISI

ISI Journal Search

Journal List  |  Home

ฐานข้อมูล TCI

TCI Journal Search

Journal List  |  Home

 

รายการจุลสาร

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2561

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2561

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2560

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2560

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2560

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2559

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2559

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2558

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2558

     •  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2558

จุลสารทั้งหมด

ฐานข้อมูลและบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลและบริการห้องประชุมและกิจกรรมต่างๆ 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์
rdipsru@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7226
  งานวิจัย/งานวารสาร/งานสิทธิบัตรฯ : 7230
  งานบริการวิชาการ/งานเครือข่ายฯ : 7217
  งานธุรการ : 7211
  งานการเงิน/งานแผนและประกันคุณภาพ : 7218
  งานประชาสัมพันธ์/งานอาคารสถานที่ : 7210
  งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ : 7625

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.