ดาวน์โหลด

 

งานบริหารจัดการงานวิจัย

ชื่อไฟล์ ประเภทเอกสาร
ทุนกองทุน
 •  แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย
 •  แบบแสดงความต้องการของผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์
 •  แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุนจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา
 •  แบบขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับนักศึกษา กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 •  แบบฟอร์มสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย
 •  แบบการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
 •  แบบฟอร์มขอขยายเวลาทุน
 •  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าแผนการวิจัย โครงการวิจัย
 •  แบบสรุปโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
 •  แบบสรุปย่อการวิจัย
 •  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย-ทุนพัฒนาองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2559
 •  แบบขอรับทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
 •  แบบขอรับทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559
 •  แบบขอรับทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 ภาคผนวก 2
 •  แบบขอรับทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 ภาคผนวก 3
 •  แบบขอรับทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 ภาคผนวก 4
 •  แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย
 •  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 •  ResearchTemplate (โครงการเดี่ยว)
 •  ResearchTemplate(ชุดโครงการ)
 •  ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอที่มีการใช้สัตว์ฯ (ผนวก 12)
 •  จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ (ผนวก 11)
 •  นิยามเกี่ยวกับการวิจัย (ผนวก 5)
 •  แบบฟอร์มบทคัดย่อ บทสรุปผู้บริหาร
 •  รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนการวิจัย (กง.2)
 •  รายละเอียดงบประมาณการวิจัย โครงการต่อเนื่อง (ผนวก 9)
 •  รายละเอียดงบประมาณการวิจัย (ผนวก 6)
ทุนแผนดิน
 •  การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
 •  ประกาศรับข้อเสนอโครงการแผ่นดิน(แบบปกติ) พ.ศ.2560
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555-2559
 •  ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ปี 2560
 •  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าแผนการวิจัย โครงการวิจัย ทุนแผ่นดิน
 •  แบบฟอร์มขอขยายเวลาทุน แผ่นดิน
 •  ResearchTemplate (โครงการเดี่ยว) รายงานฉบับสมบูรณ์
 •  ResearchTemplate(ชุดโครงการ) รายงานฉบับสมบูรณ์
 •  แบบฟอร์มบทคัดย่อ บทสรุปผู้บริหาร ทุนแผ่นดิน รายงานฉบับสมบูรณ์
 •  แบบฟอร์มบทนำวิจัย (เฉพาะชุดโครงการ) รายงานฉบับสมบูรณ์
 •  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน การเบิกจ่ายทุนวิจัย
 •  แบบฟอร์มสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย การเบิกจ่ายทุนวิจัย
 •  ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทุน สกอ.
 •  แบบฟอร์ม สกอ.2559
 •  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า สกอ. 2559
 •  ประกาศรับข้อเสนอโครงการ สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แนวทางการจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2558
 •  แบบรายงานความก้าวหน้า สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2558
 •  ขอขยายเวลาและกันเงินงบประมาณ-สกอ.
 •  แบบฟอร์มบทคัดย่อ บทสรุปผู้บริหาร สรุปย่อวิจัย สกอ.
 •  แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย โครงการวิจัย ของ สกอ.
สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
 •  รายละเอียดการประดิษฐ์
 •  ข้อถือสิทธิ
 •  บทสรุปการประดิษฐ์
 •  แบบพิมพ์คำขอ
 •  แบบฟอร์มการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์
 •  บันทึกข้อความส่งคำขอรับการจดอนุสิทธิบัตรผ่านคณะ
 •  สัญญาโอนสิทธิ
วารสารวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตร์วิจัย
 •  ยุทธศาสตร์ สกว. พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน พ.ศ.2559
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) update 01/08/2555
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ภาคเหนือ
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ภาคภาคกลาง
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ภาคภาคใต้
 •  แผ่นพับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 แบบที่1.pdf
 •  แผ่นพับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 แบบที่2.pdf
 •  แผ่นพับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 แบบ E-Book
จรรยาบรรณนักวิจัย
 •  เกณฑ์การประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบเร่งรัด Eng. AF 05-09
 •  เกณฑ์การประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบเร่งรัด Thai AF 05-09
 •  เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัย.docx AF 01-08-1
 •  เกณฑ์ประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบยกเว้น Eng.AF 01-09-1
 •  เกณฑ์ประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบยกเว้น Thai AF 01-09-1
 •  ตัวอย่างแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [ EX-AF 01-10 Submissiom Form for Ethical Review ]
 •  ตัวอย่างแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [ EX-AF 02-10 Self-assessment Form for PI ]
 •  ตัวอย่างแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [ EX-AF 03-10 Conflict of Interest and Funding Form ]
 •  ตัวอย่างแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [ EX-AF 04-10 Information Sheet ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการ ]
 •  ตัวอย่างแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [ EX-AF 05-10 Informed Consent Form ]
 •  AF 01-10-1 Submissiom Form for Ethical Review
 •  AF 02-10-1 Self-assessment Form for PI
 •  AF 03-10-1 Conflict of Interest and Funding Form
 •  AF 04-10-1 รายละเอียดข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการ
 •  AF 04-10-2 ตัวอย่างข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการ
 •  AF 04-10-2 ตัวอย่างข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครเด็ก 7-12 ปี
 •  AF 04-11 PI Self-assessment Form for Medical Device
 •  AF 05-10-1 Informed Consent Form
 •  AF 05-10-2 Informed Consent Form เด็ก 7-12 ปี
 •  AF 06-10-1 ICF สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ปกครอง
 •  Protocol Synopsis for Ethical Review สรุปโครงการ
 •  ขั้นตอนการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 •  ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณา
 •  แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
 •  คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   

  ©2017, Research and Development Institute.