ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวนำเสนอผลงาน/งานประชุมวิชาการ     จำนวนทั้งหมด 169 ข่าว

     • การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 [ วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2562   อ่านแล้ว : 22 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 "ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย" [ วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2562   อ่านแล้ว : 19 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนำเสนอผลงานใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Development) [ วันที่ 26  มกราคม  2562   อ่านแล้ว : 92 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 [ วันที่ 23  มกราคม  2562   อ่านแล้ว : 56 ครั้ง ]

     • 5th National and International Conference on Administration (NICAM 1/2019) [ วันที่ 21  มกราคม  2562   อ่านแล้ว : 43 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research [ วันที่ 08  มกราคม  2562   อ่านแล้ว : 71 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 10 "อุดมศึกษาไทยในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล" [ วันที่ 08  มกราคม  2562   อ่านแล้ว : 73 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" [ วันที่ 24  ธันวาคม  2561   อ่านแล้ว : 77 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนาทางวิชาการ หัวข้อ Bio-Medical Engineeeing [ วันที่ 14  ธันวาคม  2561   อ่านแล้ว : 50 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 [ วันที่ 12  ธันวาคม  2561   อ่านแล้ว : 104 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Graduate Research Conference) [ วันที่ 09  ธันวาคม  2561   อ่านแล้ว : 84 ครั้ง ]

     • งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th ICADA 2019---SSIS [ วันที่ 03  ธันวาคม  2561   อ่านแล้ว : 85 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมูบ้านจอมบึงวิจีัย ครั้งที่ 7 "วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" [ วันที่ 21  พฤศจิกายน  2561   อ่านแล้ว : 116 ครั้ง ]

     • สัมมนาวิชาการระดับชาติ 2562 [ วันที่ 20  พฤศจิกายน  2561   อ่านแล้ว : 116 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ วันที่ 20  พฤศจิกายน  2561   อ่านแล้ว : 367 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อ [ วันที่ 30  ตุลาคม  2561   อ่านแล้ว : 166 ครั้ง ]

     • การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้” 25 มกราคม 2562 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย [ วันที่ 09  กันยายน  2561   อ่านแล้ว : 338 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 [ วันที่ 09  กันยายน  2561   อ่านแล้ว : 164 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 [ วันที่ 09  กันยายน  2561   อ่านแล้ว : 208 ครั้ง ]

     • INTERNATIONAL CONFERENCE ON “GLOBALIZATION OF TRADITIONAL MEDICINE” [ วันที่ 02  กันยายน  2561   อ่านแล้ว : 205 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม "20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ" [ วันที่ 02  กันยายน  2561   อ่านแล้ว : 113 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ "วิจัย นวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์" [ วันที่ 31  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 208 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 [ วันที่ 26  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 313 ครั้ง ]

     • 7th International Social Sciences and Business Research Conference [ วันที่ 26  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 139 ครั้ง ]

     • 8th National and International Conference on Humanities and Social Sciences [ วันที่ 26  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 132 ครั้ง ]

     • Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018 [ วันที่ 16  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 139 ครั้ง ]

     • การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 8 [ วันที่ 16  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 221 ครั้ง ]

     • 10th International Conference on Meterials Science and Technology [ วันที่ 10  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 118 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย" [ วันที่ 08  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 172 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมนำเสนอบทความวิจัยในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕ ” [ วันที่ 06  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 171 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม [ วันที่ 31  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 421 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change” [ วันที่ 16  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 150 ครั้ง ]

     • เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานใน งานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 [ วันที่ 16  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 169 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018) [ วันที่ 15  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 147 ครั้ง ]

     • เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14 : University Disruptive Era [ วันที่ 12  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 152 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมงานการประชุมเชิงวิชาการด้านการจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 [ วันที่ 09  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 98 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ "Digital Thailand Big bang 2018" [ วันที่ 09  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 83 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018: Innovation and Education for Sustainable Development Goals [ วันที่ 05  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 96 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย" Global Trust in Thai Herbs & Wisdom [ วันที่ 28  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 288 ครั้ง ]

     • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ วันที่ 21  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 177 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018: Innovation and Education for Sustainable Development Goals [ วันที่ 19  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 177 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 : RRi Congress IV “ทลายหิ้งงานวิจัยด้วยกลยุทธ์นวัตกรรม” Unshelving research works with innovation tactics [ วันที่ 19  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 87 ครั้ง ]

     • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง ทั่วประเทศ ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งบทความวิจัยและร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" (5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conferencr : RUNIRAC V) [ วันที่ 18  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 114 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งบทความวิจัย และร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Social Sciences, Arts and Media [ วันที่ 18  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 114 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 "ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล" [ วันที่ 06  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 255 ครั้ง ]

     • ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018 [ วันที่ 05  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 499 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งบทความวิจัยและร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 “การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน (The knowledge integration for sustainable society)” [ วันที่ 05  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 86 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งบทความวิจัยและร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" (5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conferencr : RUNIRAC V) [ วันที่ 04  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 310 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” [ วันที่ 06  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 206 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งบทความวิจัยและร่วมงาน ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมที่ยั่งยืน" (The 5th NEU National and International Conference 2018 (NEUNIC2018) "Integrated Research and Innovation for Sustainable Society") [ วันที่ 04  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 97 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 [ วันที่ 02  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 116 ครั้ง ]

     • ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018 [ วันที่ 02  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 124 ครั้ง ]

     • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 [ วันที่ 01  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 569 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 “การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน (The knowledge integration for sustainable society)” [ วันที่ 01  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 118 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย และร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 6th International Conference on Creative Technology & 2th National Conference on Creative Technology ในหัวข้อ Interdisciplinary for Thailand 4.0 [ วันที่ 31  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 104 ครั้ง ]

     • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Food Innopolis จัดกิจกรรม “Cutting Edge Technology 5: Innovation & Standardization for Global Food Safety” [ วันที่ 29  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 100 ครั้ง ]

     • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก Art Identity :From Local to Global [ วันที่ 21  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 282 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14 [ วันที่ 21  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 130 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 6th International Conference on Creative Technology & 2nd National Conference on Creative Technology ในหัวข้อ Interdiscriplinary [ วันที่ 13  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 155 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "นวัตกรรมการวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" [ วันที่ 13  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 187 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” [ วันที่ 08  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 156 ครั้ง ]

     • ขอขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 [ วันที่ 01  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 191 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 [ วันที่ 01  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 121 ครั้ง ]

     • โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12 [ วันที่ 22  เมษายน  2561   อ่านแล้ว : 110 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [ วันที่ 22  เมษายน  2561   อ่านแล้ว : 81 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ “พื้นที่ชนบทไทย โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่” [ วันที่ 29  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 223 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ [ วันที่ 19  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 390 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018" [ วันที่ 19  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 157 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Wisdom Power for sustainable development)" [ วันที่ 17  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 151 ครั้ง ]

     • งานประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5 [ วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 247 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” [ วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 413 ครั้ง ]

     • Nac2018 - งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14 [ วันที่ 04  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 200 ครั้ง ]

     • งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NAC2018) ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” [ วันที่ 23  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 265 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 [ วันที่ 17  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 218 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับบทความ Full Paper งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ วันที่ 26  ธันวาคม  2560   อ่านแล้ว : 399 ครั้ง ]

     • การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 [ วันที่ 08  ธันวาคม  2560   อ่านแล้ว : 183 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" [ วันที่ 06  ธันวาคม  2560   อ่านแล้ว : 152 ครั้ง ]

     • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย ฝ่ายอุตสาหกรรม และ โครงการ พวอ. ร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “Industrial R&D Fund Fair” ในวันที่ 30 พ.ย. 2560 [ วันที่ 23  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 136 ครั้ง ]

     • รูปแบบการเขียนบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ วันที่ 22  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 474 ครั้ง ]

     • เปิดรับลงทะเบียนแล้ว งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ วันที่ 01  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 594 ครั้ง ]

     • งานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ วันที่ 22  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 909 ครั้ง ]

     • มรภ.อุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 Business Administration National and International Conference: BANIC 2017 [ วันที่ 06  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 265 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน” [ วันที่ 16  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 214 ครั้ง ]

     • เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเรื่อง "การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล" [ วันที่ 01  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 181 ครั้ง ]

     • เฉลยคำถาม (ช่วงบ่าย) ในงาน Thailand Research Expo 2017 [ วันที่ 01  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 156 ครั้ง ]

     • เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การบูรณาการ NRMS และ DRMS เพื่อทำ Business Intelligence” ในงาน Thailand Research Expo 2017 (ช่วงบ่าย) [ วันที่ 01  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 157 ครั้ง ]

     • เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “NRMS กับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ” ในงาน Thailand Research Expo 2017 (ช่วงเช้า) [ วันที่ 01  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 163 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) หัวข้อเรื่อง "การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร : Research for Foodinnopolis." [ วันที่ 26  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 324 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2560 : BANIC 2017 [ วันที่ 26  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 137 ครั้ง ]

     • งานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2560 NECTEC Annual Conference and Exhibition 2017 “งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม” [ วันที่ 18  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 528 ครั้ง ]

     • The 21st AFBE Conference, co-hosted by Thaksin University (AFBE 2018) [ วันที่ 18  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 203 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 และ งานแสดงสินค้า ประจำปี 2560 [ วันที่ 17  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 116 ครั้ง ]

     • มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ [ วันที่ 16  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 748 ครั้ง ]

     • มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 [ วันที่ 16  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 621 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 “ท้องถิ่นภิวัฒน์”การขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 [ วันที่ 03  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 305 ครั้ง ]

     • งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 “ASEAN 50 Plus : Uniqueness in Diversity” [ วันที่ 02  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 277 ครั้ง ]

     • Liberal Arts and Management Sciences National Conference and Exhibition 2017 (LAMS NCE 2017) [ วันที่ 02  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 209 ครั้ง ]

     • The 12th RSU National-Graduate Research Conference การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ วันที่ 02  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 297 ครั้ง ]

     • The 6th International Conference on Asian Economic Development(AED 2017) [ วันที่ 02  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 209 ครั้ง ]

     • The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2017 [ วันที่ 02  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 201 ครั้ง ]

     • The 1st international conference on natural medicine: From Local Wisdom to International Research [ วันที่ 02  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 142 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 “การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0” [ วันที่ 02  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 253 ครั้ง ]

     • Burapha University International Conference 2017(BUU2017) [ วันที่ 02  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 148 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 [ วันที่ 02  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 120 ครั้ง ]

     • โครงการประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ครั้งที่ 5 [ วันที่ 02  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 139 ครั้ง ]

     • FOOD INGREDIENTS ASIA CONFERENCE 2017 THEME : “FROM FUNCTION TO APPLICATION: ALTERNATIVE FOOD INGREDIENTS” [ วันที่ 31  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 242 ครั้ง ]

     • วช.ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๖ [ วันที่ 24  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 135 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” [ วันที่ 13  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 247 ครั้ง ]

     • ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังงานประชุมวิชาการศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส ประจำปี 2560 “3rd COCAB conference 2017” โดย ศ. ดร.นทีทิพย์ กฤษณมระ และ ศ. ดร.นรัตถพล เจริญพันธุ์ หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. และ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอังคารที 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ [ วันที่ 12  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 359 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 : RRi Congress III “จุดประกายความคิด สร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยพลังงานวิจัย” [ วันที่ 12  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 288 ครั้ง ]

     • สนช. ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Sharing: Market Innovation Forum ในหัวข้อ การพัฒนา SMEs ไทยไปสู่ SME 4.0 [ วันที่ 30  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 303 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 [ วันที่ 29  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 220 ครั้ง ]

     • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและนิทรรศการหัวข้อ "การประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง" [ วันที่ 29  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 353 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริบทและทิศทางประเทศไทย 4.0" [ วันที่ 28  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 282 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ [ วันที่ 28  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 169 ครั้ง ]

     • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ [ วันที่ 28  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 192 ครั้ง ]

     • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [ วันที่ 28  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 165 ครั้ง ]

     • ขออนุเคราะห์แก้ไขค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ The 4th International Conference on Rice Oil 2017 (ICRBO 2017) "Rice Bran Oil Application : Pharma-Cosmetics, Nutraceuticals & Foods" [ วันที่ 22  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 214 ครั้ง ]

     • ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมการเเสดงผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2 [ วันที่ 22  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 170 ครั้ง ]

     • ขอเชิญผู้ประกอบการเข้างานสัมมนา Social Market Economy & Industry 4.0 [ วันที่ 21  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 292 ครั้ง ]

     • ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017 [ วันที่ 20  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 192 ครั้ง ]

     • เรียนเชิญ ผู้บริหาร นักวิจัยในภาคเอกชนและภาครัฐ เข้าร่วมงานอบรมเสวนา “The 9th Synchrotron, Advanced Technology for Industry: Materials & Food Thailand 4.0” [ วันที่ 19  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 191 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการและนำเสนอลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 [ขยายเวลา] [ วันที่ 20  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 246 ครั้ง ]

     • ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นในหัวข้อ “Brainstorm for Food Science and Technology Learning Outcomes” [ วันที่ 15  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 185 ครั้ง ]

     • งานสัมมนา “เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” [ วันที่ 15  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 178 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0” [ วันที่ 10  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 275 ครั้ง ]

     • เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม Special seminar เรื่อง “Food Research & Design for Silver Society” [ วันที่ 08  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 297 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้ารับฟังสัมมนาเรื่อง เจาะลึกโอกาสทางธุรกิจด้าน AI ในญี่ปุ่น [ วันที่ 08  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 316 ครั้ง ]

     • งานเสวนาธุรกิจ อนาคตอุตสาหกรรมอาหารไทยยุค 4.0 [ วันที่ 31  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 383 ครั้ง ]

     • Novel Food Regulation and Safty Assessment in Thailand [ วันที่ 31  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 225 ครั้ง ]

     • มหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 25 [ วันที่ 31  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 223 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU-AFBE International Conference 2018 (The 21st AFBE 2018) [ วันที่ 30  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 253 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยด้านครอบครังแบบโปสเตอร์ [ วันที่ 30  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 364 ครั้ง ]

     • เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ [ วันที่ 25  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 202 ครั้ง ]

     • THAIFEX - World of Food Asia 2017 [ วันที่ 22  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 191 ครั้ง ]

     • งานสัมมนา ออโตเมชั่น "ระบบอัตโนมัติ/ไอที/บิ๊กดาต้า" [ วันที่ 19  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 234 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560 [ วันที่ 18  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 232 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Social Sciences, Arts and Media International Conference 2017 [ วันที่ 16  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 240 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยและบทความปริทัศน์เพื่อเผยแพร่ [ วันที่ 15  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 182 ครั้ง ]

     • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ The 4th Engagement Thailand Annual Conference “University Social Commitment in a Challenging Century” [ วันที่ 15  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 233 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม Asia Pacific Research Intelligence Conference 2017 [ วันที่ 15  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 174 ครั้ง ]

     • การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 [ วันที่ 13  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 410 ครั้ง ]

     • ขอเชิญบุคลการในสังกัดร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่องความคิดเดินทางกับวัฒนธรรมศึกษายุค 4.0 [ วันที่ 06  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 218 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 [ วันที่ 06  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 194 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 3 [ วันที่ 02  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 510 ครั้ง ]

     • การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้า การเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” [ วันที่ 13  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 296 ครั้ง ]

     • โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” [ วันที่ 10  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 409 ครั้ง ]

     • ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม [ วันที่ 04  พฤศจิกายน  2559   อ่านแล้ว : 630 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ“พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” [ วันที่ 03  พฤศจิกายน  2559   อ่านแล้ว : 853 ครั้ง ]

     • ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 “National and International Conference on Global Mobility through Ethnicity, Culture and Research” [ วันที่ 25  ตุลาคม  2559   อ่านแล้ว : 379 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ [ วันที่ 25  ตุลาคม  2559   อ่านแล้ว : 267 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับคุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 จามจุรีวิชาการ 60 [ วันที่ 05  ตุลาคม  2559   อ่านแล้ว : 293 ครั้ง ]

     • ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 [ วันที่ 05  ตุลาคม  2559   อ่านแล้ว : 386 ครั้ง ]

     • THE NATIONAL AND INTERNATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE [ วันที่ 23  กันยายน  2559   อ่านแล้ว : 3222 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาตื "มสธ.วิจัย ประจำปี 2560" [ วันที่ 17  กันยายน  2559   อ่านแล้ว : 351 ครั้ง ]

     • การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 " ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ [ วันที่ 24  กรกฏาคม  2559   อ่านแล้ว : 436 ครั้ง ]

     • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงราม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอบทความวิจัยประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) [ วันที่ 24  กรกฏาคม  2559   อ่านแล้ว : 595 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 [ วันที่ 19  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 472 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” [ วันที่ 15  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 668 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "ครุศาสตร์วิจัย 2559" มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [ วันที่ 05  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 506 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 [ วันที่ 05  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 472 ครั้ง ]

     • โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559 [ วันที่ 01  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 3288 ครั้ง ]

     • ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง"Academia Responsibility for Sustainable Society - Lessons Learned from Social Business" [ วันที่ 26  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 425 ครั้ง ]

     • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน : นโยบายและการปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ [ วันที่ 26  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 391 ครั้ง ]

     • การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2559 [ วันที่ 26  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 380 ครั้ง ]

     • ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมชมงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี 2559 [ วันที่ 26  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 509 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 6 [ วันที่ 23  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 358 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมงานสัมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ทางการแข่งขันของประเทศเอสโตเนียระหว่าง ค.ศ.1991-2011 [ วันที่ 23  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 359 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 [ วันที่ 23  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 376 ครั้ง ]

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.