ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวบริการวิชาการ     จำนวนทั้งหมด 28 ข่าว

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 [ วันที่ 21  มกราคม  2562   อ่านแล้ว : 82 ครั้ง ]

     • แนวทางการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 (เลื่อนจาก 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61) [ วันที่ 13  พฤศจิกายน  2561   อ่านแล้ว : 109 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) โครงการบริการวิชาการตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ วันที่ 17  ตุลาคม  2561   อ่านแล้ว : 304 ครั้ง ]

     • ปฏิทินการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น [ วันที่ 12  ตุลาคม  2561   อ่านแล้ว : 124 ครั้ง ]

     • เชิญอ่านจุลสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 [ วันที่ 10  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 227 ครั้ง ]

     • การกำหนดสถาบันการศึกษาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดจ้างและดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ วันที่ 23  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 187 ครั้ง ]

     • สรุปผลการพูดคุยปัญหาความต้องการของพื้นที่ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พ.ค. 2561 [ วันที่ 31  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 129 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม [ วันที่ 22  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 181 ครั้ง ]

     • งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกล สู่สากล” (Connecting Local Research to International Perspectives)” [ วันที่ 23  เมษายน  2561   อ่านแล้ว : 479 ครั้ง ]

     • โครงการ Super Doctor การประกวดสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก [ วันที่ 22  เมษายน  2561   อ่านแล้ว : 122 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2561 [ วันที่ 27  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 145 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 [ วันที่ 27  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 159 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรการบริการวิชาการเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ [ วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 172 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างแผนกลยุทธ์การบริการวิชาการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม [ วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 160 ครั้ง ]

     • ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 [ วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 157 ครั้ง ]

     • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดทำแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะ 4 ปี วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2561 [ วันที่ 22  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 145 ครั้ง ]

     • ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือเตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐานสากล ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร [ วันที่ 01  ธันวาคม  2560   อ่านแล้ว : 136 ครั้ง ]

     • ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร [ วันที่ 01  ธันวาคม  2560   อ่านแล้ว : 146 ครั้ง ]

     • ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 [ วันที่ 01  ธันวาคม  2560   อ่านแล้ว : 194 ครั้ง ]

     • ขอแจ้งแผนการดำเนินงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 17  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 179 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ การสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและระบบกลไกพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามรูปแบบการบริหารจัดการของแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่ [ วันที่ 12  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 215 ครั้ง ]

     • ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561 [ วันที่ 31  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 446 ครั้ง ]

     • ฝ่ายบริการวิชาการลงพื้นที่จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน เรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วย [ วันที่ 19  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 344 ครั้ง ]

     • ขอแสดงความยินดีให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [ วันที่ 16  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 519 ครั้ง ]

     • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเชิงพื้นที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 [ วันที่ 02  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 556 ครั้ง ]

     • ราชชื่ออาจารย์และบุคลากรที่จะเดินทางไปราชการ โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก [ วันที่ 01  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 800 ครั้ง ]

     • การประชุมเตรียมการรับสเด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก [ วันที่ 26  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 631 ครั้ง ]

     • การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [ วันที่ 23  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 538 ครั้ง ]

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.