ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสมัครงาน/ทั่วไป     จำนวนทั้งหมด 48 ข่าว

     • ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1 อัตรา [ วันที่ 10  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 83 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยทุกท่านที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) ร่วมวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย [ วันที่ 10  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 93 ครั้ง ]

     • ขอแจ้งปิดให้บริการ ในวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2561 และจะเปิดให้บริการในวันพฤหัสที่ 17 พฤษภาคม 2561 [ วันที่ 10  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 82 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ [ วันที่ 02  เมษายน  2561   อ่านแล้ว : 30 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ทั้ง 10 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ [ วันที่ 03  เมษายน  2561   อ่านแล้ว : 36 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอให้นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 - 2561 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 [ วันที่ 19  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 83 ครั้ง ]

     • ประกาศ ขอเชิญเข้าฟัง การขอทุนวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ จากแหล่งทุนภายนอก (สกว.) [ วันที่ 08  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 38 ครั้ง ]

     • ปฏิทินการดำเนินงาน การเสนอขอรับทุนจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 update 25-01-2561 [ วันที่ 25  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 177 ครั้ง ]

     • ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเสวนา โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามจุดเน้นของคณะ (แบบสัญจร) [ วันที่ 07  ธันวาคม  2560   อ่านแล้ว : 47 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้โอนเงินทุนอุดหนุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว (เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560) [ วันที่ 28  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 42 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ ทั้ง 6 ราย [ วันที่ 29  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 100 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) [ วันที่ 19  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 88 ครั้ง ]

     • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบงานวิจัย ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกท่านร่วมกันต้อนรับองคมนตรีพร้อมคณะ [ วันที่ 28  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 79 ครั้ง ]

     • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญถวายเพลพระ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ [ วันที่ 17  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 62 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมโครงการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน โดยบูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น [ วันที่ 07  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 88 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (การจัดการความรู้ KM) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ [ วันที่ 03  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 102 ครั้ง ]

     • ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2560 [ วันที่ 24  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 100 ครั้ง ]

     • ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปี 2560 [ วันที่ 24  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 118 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2560 [ วันที่ 21  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 134 ครั้ง ]

     • ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ" [ วันที่ 20  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 147 ครั้ง ]

     • ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund [ วันที่ 20  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 113 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” สำหรับนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ [ วันที่ 20  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 138 ครั้ง ]

     • ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0 [ วันที่ 20  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 93 ครั้ง ]

     • ขอเชิญคณาจารย์ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เชิงวิชาการ [ วันที่ 20  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 109 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ" [ วันที่ 20  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 105 ครั้ง ]

     • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) รอบที่ 1 [ วันที่ 13  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 116 ครั้ง ]

     • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์” [ วันที่ 12  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 101 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ [ วันที่ 07  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 114 ครั้ง ]

     • ขอเชิญคณาจารย์ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เชิงวิชาการ [ วันที่ 07  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 117 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560 [ วันที่ 05  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 304 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการและนำเสนอลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 [ขยายเวลา] [ วันที่ 28  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 237 ครั้ง ]

     • ประกาศการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย [ วันที่ 26  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 95 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS [ วันที่ 21  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 106 ครั้ง ]

     • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร [ วันที่ 10  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 161 ครั้ง ]

     • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับสมัครตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา [ วันที่ 09  กุมภาพันธ์  2560   อ่านแล้ว : 513 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 17 [ วันที่ 18  กันยายน  2559   อ่านแล้ว : 288 ครั้ง ]

     • การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรูเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา [ วันที่ 25  สิงหาคม  2559   อ่านแล้ว : 330 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พร้อมส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม [ วันที่ 25  สิงหาคม  2559   อ่านแล้ว : 287 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 3 [ วันที่ 22  กรกฏาคม  2559   อ่านแล้ว : 299 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ วันที่ 22  กรกฏาคม  2559   อ่านแล้ว : 284 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด [ วันที่ 22  กรกฏาคม  2559   อ่านแล้ว : 271 ครั้ง ]

     • โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐในภาคเหนือ [ วันที่ 18  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 335 ครั้ง ]

     • ขอประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก [ วันที่ 18  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 284 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร [ วันที่ 07  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 344 ครั้ง ]

     • ขอแจ้งงดการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา [ วันที่ 28  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 538 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์การไฟฟ้าเบื้องต้น [ วันที่ 23  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 398 ครั้ง ]

     • เชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างประสิทธิภาพนักพัสดุมือใหม่ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ [ วันที่ 23  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 364 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โดยใช้วิธีการอบรมแบบใหม่ ทริปเปิ้ลไฟฟ์โมเดล (Triple Five Model) "สาระสุข สนุก ทำเป็น" [ วันที่ 23  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 327 ครั้ง ]

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   

  ©2017, Research and Development Institute.