ภาพกิจกรรม

Card image cap
สวจ. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

24-09-2561

ดูกิจกรรม
Card image cap
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)

25-05-2561

ดูกิจกรรม
Card image cap
ประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

30-04-2561

ดูกิจกรรม

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง


ระเบียบ

เรื่อง วันที่อัพโหลดประกาศ

เรื่อง วันที่อัพโหลดคำสั่ง

เรื่อง วันที่อัพโหลด
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 28 ตุลาคม 2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 13/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 28 เมษายน 2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 29/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 28 มิถุนายน 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 1086/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 22 ตุลาคม 2561


ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdipsru@gmail.com

 
© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561