ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อมูลงานวิจัยของ มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 106 ทุน

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน ระยะเวลาดำเนินงาน สังกัดคณะ ภายใน ภายนอก รวม หมายเหตุ
เริ่มสัญญา สิ้นสุด แหล่งทุน จำนวนเงิน แหล่งทุน จำนวนเงิน
1      พัฒนาการเตรียมเม็ดไมโครบีดและการปลดปล่อยวิตามินอีเครื่องสำอางบรรจุน้ำมันอะโวกาโด   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  356000    0 356000 -
2      การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับการระบุชนิดของแมลงปั่นใย (Embioptera) ในประเทศไทย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  393000    0 393000 -
3      การประดิษฐ์ไบโอเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำตาลกลูโคสที่มีความจำเพาะเจาะจงสูงโดยใช้พอลิไพโรลที่มีหมู่ฟังก์ชั่นเฉพาะ   อาจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  366000    0 366000 -
4      ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายของลักษณะภายนอกของไก่พื้นเมืองในจังหวัดพิษณุโลก   อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วช.  405000    0 405000 -
5      การประเมินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคเหนือตอนล่าง   อาจารย์ ดร.เทิน สีนวน 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
 วช.  305000    0 305000 -
6      การพัฒนาสูตรน้ำเคลือบโดยใช้ดินเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดโลไมต์และเฟลสปาร์ สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สโตนแวร์   อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  410000    0 410000 -
7      การพัฒนาชุดตรวจสอบปริมาณตะกั่วในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง   อาจารย์ ดร.เฉลิมพร ทองพูน 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  385000    0 385000 -
8      การวิเคราะห์เควอซิทินด้วยตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าในผัก ผลไม้ และสมุนไพรไทย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  365000    0 365000 -
9      การศึกษาและการผลิตหัวเชื้อไมคอร์ไรซากล้วยไม้เบื้องต้นเพื่อการเกษตรและการอนุรักษ์กล้วยไม้   อาจารย์ ดร.เรืองวุฒิ ชุติมา 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  331900    0 331900 -
10      แผนภูมิควบคุม EWMA สำหรับการตรวจสอบปริมาณออกซิเจนละลายในแม่น้ำน่าน   อาจารย์ ดร.วรรณพร สุริยะกาศ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  285000    0 285000 -
11      ความหลากหลายของอาร์โทรพอดในสวนยางพารา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก   อาจารย์ขนิษฐา ไชยแก้ว 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วช.  385000    0 385000 -
12      การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการบริโภคผักที่ปนเปื้อนโลหะหนักที่จำหน่ายในตลาดสด: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือของประเทศไทย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  435000    0 435000 -
13      ประติมากรรมทางพุทธศิลป์ จากเครื่องปั้นดินเผา บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  407000    0 407000 -
14      การสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด ในจังหวัดพิษณุโลก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วช.  266800    0 266800 -
15      การประเมินผลโครงการเมืองต้นแบบแห่งจักรยานนครพิษณุโลก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  263500    0 263500 -
16      การพัฒนาระบบสำหรับการวัดพื้นผิว 3 มิติโดยภาพสเตอริโอเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะโบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผา   อาจารย์วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  369000    0 369000 -
17      การคัดเลือกหาเชื้อราที่สร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากตองแตก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  301400    0 301400 -
18      การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของปัญหาอสมการการแปรผันเสมือนบนเซตใกล้เคียงปรับเรียบในปริภูมิฮิลเบิร์ต     7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  200000    0 200000 -
19      การตรวจสอบเพศมะละกอแบบแม่นยำด้วยเทคนิค PCR   รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  200000    0 200000 -
20      อุบัติการณ์ของหนอนพยาธิในไก่พื้นเมือง (Gallus gallus domesticus) ในจังหวัดพิษณุโลก   อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  200000    0 200000 -
21      การพัฒนาวิธีการแปรรูปและสูตรการผลิตข้าวกรอบ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มหมู่บ้านข้าวหอม จังหวัดพิจิตร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วช.  380000    0 380000 -
22      การวิจัยพัฒนารูปแบบและคุณค่าเครื่องปั้นดินเผาบ้านตาปะขาวหายโดยการต่อยอดเทคนิคภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูเอกลักษณ์รูปแบบและลวดลายของท้องถิ่น   นายขันแก้ว สมบูรณ์ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  300000    0 300000 -
23      การจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก   อาจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิขารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วช.  200000    0 200000 -
24      รูปแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก   อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิขาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วช.  300000    0 300000 -
25      การพัฒนาครูด้านการวิจัยโดยผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   อาจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 วช.  300000    0 300000 -
26      การพัฒนาส่วนผสมของปูนปลาสเตอร์ผสมเถ้าแกลบสำหรับทำแบบพิมพ์ต้นทุนต่ำในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ของท้องถิ่น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  200000    0 200000 -
27      การสร้างสรรค์ใบยางพาราเพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของตกแต่งและของชำร่วย   อาจารย์พรชัย ปานทุ่ง 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  200000    0 200000 -
28      ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพของการตกสะสมโลหะหนักในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  200000    0 200000 -
29      การศึกษาสมบัติต้นกก เพื่อพัฒนาเป็นผนังตกแต่งภายในอาคาร   อาจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  200000    0 200000 -
30      การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก   อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  200000    0 200000 -
31      การสร้างชุดต้นแบบสำหรับทดสอบการกำจัดสารหนูโดยใช้ไดอะทอไมต์ที่ผ่านการปรับปรุงด้วยสารละลายเหล็กเป็นตัวดูดซับ   อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  200000    0 200000 -
32      การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนบรมไตรโลกนาถ 21 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
 วช.  200000    0 200000 -
33      การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสมะขามปรุงรสสำเร็จรูปจากมะขามหวานตกเกรด   อาจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วช.  200000    0 200000 -
34      เครื่องปั้นดินเผาอุณหภูมิต่ำทำจากเถ้าลอยลิกไนต์และดินเหนียวทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนารัช จิตชาญวิชัย 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  200000    0 200000 -
35      การศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกผ่านเขตการค้าชายแดน กรณีศึกษา เขตการค้าชายแดนไทย-ลาวช่องภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์   อาจารย์ธนิดา โขนงนุช 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  200000    0 200000 -
36      การปรับปรุงคุณภาพและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ของเศษเหลือทางการเกษตรในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นอาหารสัตว์   อาจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วช.  200000    0 200000 -
37      ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านซำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  200000    0 200000 -
38      การจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวนเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดแพร่   อาจารย์จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง 22 ธันวาคม 2559 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   0  สกอ.  200000 200000 -
39      ความหลากหลายทางรากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาวัดสำคัญในตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก   อาจารย์สุภาวดี น้อยน้ำใส 22 ธันวาคม 2559 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   0  สกอ.  150000 150000 -
40      การพัฒนาขนมปังที่มีใยอาหารและแคลเซียมสูงจากแป้งถั่วเหลืองหมักโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   อาจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ 22 ธันวาคม 2559 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
   0  สกอ.  200000 200000 -
41      ความหลากชนิดและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของเพลี้ยอ่อนพืชตระกูลถั่วในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ 22 ธันวาคม 2559 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   0  สกอ.  250000 250000 -
42      การศึกษาความหลากหลายของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดพิษณุโลก   อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 22 ธันวาคม 2559 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
   0  สกอ.  250000 250000 -
43      ฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์ของยางไม้จากชันโรง Tetrigona apicalis (Smith,1857)(Hymenoptera: Apidae) ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย   รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล 22 ธันวาคม 2559 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   0  สกอ.  320000 320000 -
44      การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองต่อการทนแล้งและให้ผลผลิตสูง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ 22 ธันวาคม 2559 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
   0  สกอ.  200000 200000 -
45      ผลของการยับยั้งการย่อยสลายตัวเองของปลาทะเลและปลาน้ำจืดโดยใช้โปรตีนไข่ขาว   อาจารย์ ดร.ศิริพร ศิริอังคณากุล 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2561 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุน  60000    0 60000 -
46      การจัดกลุ่มโดยการผสมผสานระหว่างวิธีเอ็มพิลิคัลเบส์และวิธีเนียเรสเนเบอร์เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงย่อยของการแจกแจงหางหนา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐินี ดีแท้ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุน  25000    0 25000 -
47      ลักษณะบางประการของผลเฉลยของระบบสมการเชิงผลต่างที่ถูกวางนัยโดยทั่วไปเชิงเส้นแบบเป็นช่วง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุน  25000    0 25000 -
48      ความสัมพันธ์ของพื้นที่ของเซกเมนต์พาราโบลาของอาร์คิมีดีสและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมของอาร์คิมีดีส   รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุน  25000    0 25000 -
49      ความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมการออมเพื่อวัยสูงอายุของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   อาจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
คณะวิทยาการจัดการ
 กองทุน  25000    0 25000 -
50      การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบเสริมรำข้าวหอมมะลิ   อาจารย์โสรัจ วรชุม อินเกต 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุน  30000    0 30000 -
51      ระบบควบคุมตู้ฟักไข่แบบอัตโนมัติ   อาจารย์ ดร.วสุ พันไพศาล 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุน  60000    0 60000 -
52      การเตรียมเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตแบบประหยัดพลังงานด้วยวิธีการสังเคราะห์ด้วยเกลือหลอมเหลว   อาจารย์ ดร.ไกรลาส มาตรมูล 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุน  60000    0 60000 -
53      การประเมินองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดต่างๆ จากผักมะไห่และสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ   อาจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุน  60000    0 60000 -
54      การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   อาจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 กองทุน  25000    0 25000 -
55      การศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 กองทุน  25000    0 25000 -
56      การศึกษาและอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   อาจารย์ธิปไตย สุนทร 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 กองทุน  25000    0 25000 -
57      การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของแผ่นฟิล์มเส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคโตน/พอลิไวนิลแอลกอฮอร์ผสมสารสกัดจากมะหาดสำหรับประยุกต์ใช้เป็นแผ่นปิดแผล   อาจารย์ ดร.กฤษ สุจริตตั้งธรรม 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุน  60000    0 60000 -
58      ดนตรีมังคละในศตวรรษที่ 21 : จากมิติแห่งอดีตสู่ปัจจุบัน   อาจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิขาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 กองทุน  25000    0 25000 -
59      การศึกษาสภาพและแนวทางในการดำเนินการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในชุดวิชา "การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship)" ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   อาจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 กองทุน  25000    0 25000 -
60      การวิเคราะห์การดำรงอยู่ของพิธีกรรมเยื้องของชาวไทยทรงดำ บ้านบัวยาง อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร     28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 กองทุน  25000    0 25000 -
61      รูปแบบการดำเนินชีวิต กับพฤติกรรมการใช้นวัตกรรมการสื่อสารผ่าน Application : Line ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนักศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก   อาจารย์ ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
 กองทุน  25000    0 25000 -
62      คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้าทำงานของหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก   อาจารย์พิชญาพร ประครองใจ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
 กองทุน  25000    0 25000 -
63      ผลของการใช้มอร์แดนท์ก่อนย้อมสี ขณะย้อมสีและหลังย้อมสีต่อการติดสีย้อมสเตรปโตมัยซีสของเส้นใยไหม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุน  60000    0 60000 -
64      การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลตำบลพลายชุมพล   อาจารย์สุภาวดี น้อยน้ำใส 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุน  35000    0 35000 -
65      การเสริมสร้างภูมิความรู้ทางบัญชีเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   อาจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
 กองทุน  25000    0 25000 -
66      การศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)   อาจารย์ณัฐธิดา จงรักษ์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
 กองทุน  25000    0 25000 -
67      การพัฒนาไมโครเจลจากสารสกัดใบบัวบก     28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุน  60000    0 60000 -
68      ผลของกรดซาลิซิลิกต่อการเติบโตและศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระ ในระหว่างการงอกของเมล็ดถั่วลันเตา   อาจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุน  60000    0 60000 -
69      ผลของการเสริมผงเปลือกกล้วยต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอม   อาจารย์ผกาวดี ภู่จันทร์ 28 เมษายน 2559 26 เมษายน 2560 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุน  30000    0 30000 -
70      การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในการพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนระนาดเอก เพื่อส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย   อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 กองทุน  60000    0 60000 -
71      การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนเอกสารวิชาการด้วยกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทา 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 กองทุน  10000    0 10000 -
72      การศึกษาความสามารถทางโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
 กองทุน  5500    0 5500 -
73      ผลของการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการกำหนดตัวแปรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   อาจารย์จักรพงษ์ บุญตันจีน 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
 กองทุน  5500    0 5500 -
74      ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปัญหาสังคม ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   อาจารย์ธัญญาพร ก่องขันธ์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
 กองทุน  5500    0 5500 -
75      ความพึงพอใจและผลสะท้อนจากการเรียนรู้กิจกรรมในวิชาจิตตปัญญาศึกษา   อาจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 กองทุน  5500    0 5500 -
76      การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางด้านการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 รายวิชา “การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 2 โดยเทคนิคการลงมือให้ปฏิบัติจริง   อาจารย์ธีรภัทร์ พุ่มพลอย 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 กองทุน  5500    0 5500 -
77      การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิยุตคณิตศาสตร์ ระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม   อาจารย์สลิลทิพย์ แดงกองโค 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุน  5500    0 5500 -
78      การใช้กระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง เพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชา ENED 492 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ   อาจารย์ภาวิณี เดชเทศ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 กองทุน  5500    0 5500 -
79      การพัฒนาแบบฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูกในกีฬาวอลเลย์บอลของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   อาจารย์นันทิภาคย์ พวงสถิตย์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาพลศึกษา
คณะครุศาสตร์
 กองทุน  5500    0 5500 -
80      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่บูรณาการกับการพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในรายวิชา GEHU 103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน   อาจารย์ภาวิดา มหาวงศ์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์
 กองทุน  5500    0 5500 -
81      ผลของกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาต่อการตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   อาจารย์จอมขวัญ รัตนกิจ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์
 กองทุน  5500    0 5500 -
82      การศึกษาสภาพและปัญหาการฝึกปฏิบัติในชุดวิชา "การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship II)" ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 กองทุน  5500    0 5500 -
83      การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 5 รหัส 2554 ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship II)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
 กองทุน  5500    0 5500 -
84      การศึกษาปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อผลการประเมินของนักศึกษาจากสถานประกอบการ รายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์   อาจารย์ ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 กองทุน  5500    0 5500 -
85      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิมล ใจงาม 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
 ทุนบัณฑิต  50000    0 50000 -
86      การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   อาจารย์ ดร.สุวพัชร์ ช่างพินิจ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
 ทุนบัณฑิต  50000    0 50000 -
87      การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องการประเมินมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน   รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนบัณฑิต  50000    0 50000 -
88      การพัฒนาตัวบ่งชี้และการศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ทุนบัณฑิต  11000    0 11000 -
89      การพัฒนาตัวบ่งชี้และการศึกษาสภาพและแนวทางการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ทุนบัณฑิต  11000    0 11000 -
90      ศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาสมรรถนะครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ทุนบัณฑิต  11000    0 11000 -
91      การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ทุนบัณฑิต  11000    0 11000 -
92      การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ทุนบัณฑิต  11000    0 11000 -
93      ต้องการศึกษาการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ทุนบัณฑิต  11000    0 11000 -
94      การศึกษาสภาพและแนวทางการส่งเสริมการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ทุนบัณฑิต  11000    0 11000 -
95      การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ทุนบัณฑิต  11000    0 11000 -
96      ความหลากชนิดและแหล่งเรณูพืชอาหารของแมลงผสมเกสรในวงศ์ Apidae (Hymenoptera) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก   รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนบัณฑิต  11000    0 11000 -
97      ผลของเศษเหลือทิ้งจากกล้วยอบเนยต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของไก่กระทง     28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ทุนปริญญาตรี  5000    0 5000 -
98      ผลของกากซอสถั่วเหลืองที่ใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตคุณภาพซากและสรีระภายในของไก่กระทง     28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ทุนปริญญาตรี  5000    0 5000 -
99      การสำรวจสารสเตียรอยด์ในยาชุดและยาสมุนไพร ในตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์     28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนปริญญาตรี  5000    0 5000 -
100      การศึกษาลักษณะพื้นผิวของหนอนพยาธิในลำไส้ของไก่พื้นเมืองด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด     28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนปริญญาตรี  5000    0 5000 -
101      การศึกษาความหลากหลายและดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำของแมลงน้ำในแหล่งน้ำนิ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนปริญญาตรี  5000    0 5000 -
102      ความหลากชนิดของหนอนพยาธิในลำไส้หนูที่พบในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก     28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนปริญญาตรี  5000    0 5000 -
103      ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการงอกของเมล็ดและการเติบโตของต้นกล้าระยะแรกของข้าวพันธุ์กข51 ภายใต้สภาวะความเครียดจากโซเดียมคลอไรด์ (NaCl)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนปริญญาตรี  5000    0 5000 -
104      ผลของการจุ่มเมล็ดทานตะวันด้วยกรดซาลิไซลิกต่อการเจริญเติบโต และศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระในระหว่างการงอกของเมล็ดทานตะวัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนปริญญาตรี  5000    0 5000 -
105      ผลของกรดซาลิไซลิกและไคโทซานต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของผลมะนาวพันธุ์แป้น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนปริญญาตรี  5000    0 5000 -
106      ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มของวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีนและวิธีเคเนียเรสเบอร์ กรณีข้อมูลมีการแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา     28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนปริญญาตรี  5000    0 5000 -
รวมทุนสนับสนุนของ มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 11,875,100 1,570,000 13,445,100