ข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เลือกปีที่ต้องการ    เลือกคณะที่ต้องการ    

ข้อมูลงานวิจัยของ มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 114 ทุน

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน ระยะเวลาดำเนินงาน สังกัดคณะ ภายใน ภายนอก รวม หมายเหตุ
เริ่มสัญญา สิ้นสุด แหล่งทุน จำนวนเงิน แหล่งทุน จำนวนเงิน
1 พัฒนาการเตรียมเม็ดไมโครบีดและการปลดปล่อยวิตามินอีเครื่องสำอางบรรจุน้ำมันอะโวกาโด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  356,000    0 356,000 -
2 การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับการระบุชนิดของแมลงปั่นใย (Embioptera) ในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  393,000    0 393,000 -
3 การประดิษฐ์ไบโอเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำตาลกลูโคสที่มีความจำเพาะเจาะจงสูงโดยใช้พอลิไพโรลที่มีหมู่ฟังก์ชั่นเฉพาะ อาจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  366,000    0 366,000 -
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายของลักษณะภายนอกของไก่พื้นเมืองในจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วช.  405,000    0 405,000 -
5 การประเมินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์ ดร.เทิน สีนวน 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
 วช.  305,000    0 305,000 -
6 การพัฒนาสูตรน้ำเคลือบโดยใช้ดินเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดโลไมต์และเฟลสปาร์ สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  410,000    0 410,000 -
7 การพัฒนาชุดตรวจสอบปริมาณตะกั่วในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาจารย์ ดร.เฉลิมพร ทองพูน 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  385,000    0 385,000 -
8 การวิเคราะห์เควอซิทินด้วยตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าในผัก ผลไม้ และสมุนไพรไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  365,000    0 365,000 -
9 การศึกษาและการผลิตหัวเชื้อไมคอร์ไรซากล้วยไม้เบื้องต้นเพื่อการเกษตรและการอนุรักษ์กล้วยไม้ อาจารย์ ดร.เรืองวุฒิ ชุติมา 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  331,900    0 331,900 -
10 แผนภูมิควบคุม EWMA สำหรับการตรวจสอบปริมาณออกซิเจนละลายในแม่น้ำน่าน อาจารย์ ดร.วรรณพร สุริยะกาศ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  285,000    0 285,000 -
11 ความหลากหลายของอาร์โทรพอดในสวนยางพารา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ขนิษฐา ไชยแก้ว 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วช.  385,000    0 385,000 -
12 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการบริโภคผักที่ปนเปื้อนโลหะหนักที่จำหน่ายในตลาดสด: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  435,000    0 435,000 -
13 ประติมากรรมทางพุทธศิลป์ จากเครื่องปั้นดินเผา บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  407,000    0 407,000 -
14 การสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด ในจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วช.  266,800    0 266,800 -
15 การประเมินผลโครงการเมืองต้นแบบแห่งจักรยานนครพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  263,500    0 263,500 -
16 การพัฒนาระบบสำหรับการวัดพื้นผิว 3 มิติโดยภาพสเตอริโอเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะโบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผา อาจารย์วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  369,000    0 369,000 -
17 การคัดเลือกหาเชื้อราที่สร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากตองแตก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  301,400    0 301,400 -
18 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของปัญหาอสมการการแปรผันเสมือนบนเซตใกล้เคียงปรับเรียบในปริภูมิฮิลเบิร์ต   7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  200,000    0 200,000 -
19 การตรวจสอบเพศมะละกอแบบแม่นยำด้วยเทคนิค PCR รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  200,000    0 200,000 -
20 อุบัติการณ์ของหนอนพยาธิในไก่พื้นเมือง (Gallus gallus domesticus) ในจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  200,000    0 200,000 -
21 การพัฒนาวิธีการแปรรูปและสูตรการผลิตข้าวกรอบ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มหมู่บ้านข้าวหอม จังหวัดพิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วช.  380,000    0 380,000 -
22 การวิจัยพัฒนารูปแบบและคุณค่าเครื่องปั้นดินเผาบ้านตาปะขาวหายโดยการต่อยอดเทคนิคภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูเอกลักษณ์รูปแบบและลวดลายของท้องถิ่น นายขันแก้ว สมบูรณ์ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  300,000    0 300,000 -
23 การจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิขารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วช.  200,000    0 200,000 -
24 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิขาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วช.  300,000    0 300,000 -
25 การพัฒนาครูด้านการวิจัยโดยผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 วช.  300,000    0 300,000 -
26 การพัฒนาส่วนผสมของปูนปลาสเตอร์ผสมเถ้าแกลบสำหรับทำแบบพิมพ์ต้นทุนต่ำในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ของท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  200,000    0 200,000 -
27 การสร้างสรรค์ใบยางพาราเพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของตกแต่งและของชำร่วย อาจารย์พรชัย ปานทุ่ง 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  200,000    0 200,000 -
28 ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพของการตกสะสมโลหะหนักในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  200,000    0 200,000 -
29 การศึกษาสมบัติต้นกก เพื่อพัฒนาเป็นผนังตกแต่งภายในอาคาร อาจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  200,000    0 200,000 -
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  200,000    0 200,000 -
31 การสร้างชุดต้นแบบสำหรับทดสอบการกำจัดสารหนูโดยใช้ไดอะทอไมต์ที่ผ่านการปรับปรุงด้วยสารละลายเหล็กเป็นตัวดูดซับ อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  200,000    0 200,000 -
32 การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนบรมไตรโลกนาถ 21 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
 วช.  200,000    0 200,000 -
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสมะขามปรุงรสสำเร็จรูปจากมะขามหวานตกเกรด อาจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วช.  200,000    0 200,000 -
34 เครื่องปั้นดินเผาอุณหภูมิต่ำทำจากเถ้าลอยลิกไนต์และดินเหนียวทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนารัช จิตชาญวิชัย 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  200,000    0 200,000 -
35 การศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกผ่านเขตการค้าชายแดน กรณีศึกษา เขตการค้าชายแดนไทย-ลาวช่องภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์ธนิดา โขนงนุช 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วช.  200,000    0 200,000 -
36 การปรับปรุงคุณภาพและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ของเศษเหลือทางการเกษตรในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วช.  200,000    0 200,000 -
37 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านซำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ 7 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วช.  200,000    0 200,000 -
38 การจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวนเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดแพร่ อาจารย์จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง 22 ธันวาคม 2559 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   0  สกอ.  200,000 200,000 -
39 ความหลากหลายทางรากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาวัดสำคัญในตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์สุภาวดี น้อยน้ำใส 22 ธันวาคม 2559 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   0  สกอ.  150,000 150,000 -
40 การพัฒนาขนมปังที่มีใยอาหารและแคลเซียมสูงจากแป้งถั่วเหลืองหมักโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ 22 ธันวาคม 2559 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
   0  สกอ.  200,000 200,000 -
41 ความหลากชนิดและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของเพลี้ยอ่อนพืชตระกูลถั่วในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ 22 ธันวาคม 2559 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   0  สกอ.  250,000 250,000 -
42 การศึกษาความหลากหลายของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 22 ธันวาคม 2559 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
   0  สกอ.  250,000 250,000 -
43 ฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์ของยางไม้จากชันโรง Tetrigona apicalis (Smith,1857)(Hymenoptera: Apidae) ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล 22 ธันวาคม 2559 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   0  สกอ.  320,000 320,000 -
44 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองต่อการทนแล้งและให้ผลผลิตสูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ 22 ธันวาคม 2559 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
   0  สกอ.  200,000 200,000 -
45 ผลของการยับยั้งการย่อยสลายตัวเองของปลาทะเลและปลาน้ำจืดโดยใช้โปรตีนไข่ขาว อาจารย์ ดร.ศิริพร ศิริอังคณากุล 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2561 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุนวิจัย  60,000    0 60,000 -
46 การจัดกลุ่มโดยการผสมผสานระหว่างวิธีเอ็มพิลิคัลเบส์และวิธีเนียเรสเนเบอร์เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงย่อยของการแจกแจงหางหนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐินี ดีแท้ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุนวิจัย  25,000    0 25,000 -
47 ลักษณะบางประการของผลเฉลยของระบบสมการเชิงผลต่างที่ถูกวางนัยโดยทั่วไปเชิงเส้นแบบเป็นช่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุนวิจัย  25,000    0 25,000 -
48 ความสัมพันธ์ของพื้นที่ของเซกเมนต์พาราโบลาของอาร์คิมีดีสและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมของอาร์คิมีดีส รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุนวิจัย  25,000    0 25,000 -
49 ความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมการออมเพื่อวัยสูงอายุของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
คณะวิทยาการจัดการ
 กองทุนวิจัย  25,000    0 25,000 -
50 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบเสริมรำข้าวหอมมะลิ อาจารย์โสรัจ วรชุม อินเกต 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุนวิจัย  30,000    0 30,000 -
51 ระบบควบคุมตู้ฟักไข่แบบอัตโนมัติ อาจารย์ ดร.วสุ พันไพศาล 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุนวิจัย  60,000    0 60,000 -
52 การเตรียมเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตแบบประหยัดพลังงานด้วยวิธีการสังเคราะห์ด้วยเกลือหลอมเหลว อาจารย์ ดร.ไกรลาส มาตรมูล 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุนวิจัย  60,000    0 60,000 -
53 การประเมินองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดต่างๆ จากผักมะไห่และสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ อาจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุนวิจัย  60,000    0 60,000 -
54 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 กองทุนวิจัย  25,000    0 25,000 -
55 การศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 กองทุนวิจัย  25,000    0 25,000 -
56 การศึกษาและอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ธิปไตย สุนทร 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์
 กองทุนวิจัย  25,000    0 25,000 -
57 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของแผ่นฟิล์มเส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคโตน/พอลิไวนิลแอลกอฮอร์ผสมสารสกัดจากมะหาดสำหรับประยุกต์ใช้เป็นแผ่นปิดแผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ สุจริตตั้งธรรม 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุนวิจัย  60,000    0 60,000 -
58 ดนตรีมังคละในศตวรรษที่ 21 : จากมิติแห่งอดีตสู่ปัจจุบัน อาจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิขาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 กองทุนวิจัย  25,000    0 25,000 -
59 การศึกษาสภาพและแนวทางในการดำเนินการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในชุดวิชา "การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship)" ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 กองทุนวิจัย  25,000    0 25,000 -
60 การวิเคราะห์การดำรงอยู่ของพิธีกรรมเยื้องของชาวไทยทรงดำ บ้านบัวยาง อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร   28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560
สำนักศิลปวัฒนธรรม
 กองทุนวิจัย  25,000    0 25,000 -
61 รูปแบบการดำเนินชีวิต กับพฤติกรรมการใช้นวัตกรรมการสื่อสารผ่าน Application : Line ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนักศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
 กองทุนวิจัย  25,000    0 25,000 -
62 คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้าทำงานของหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์พิชญาพร ประครองใจ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
 กองทุนวิจัย  25,000    0 25,000 -
63 ผลของการใช้มอร์แดนท์ก่อนย้อมสี ขณะย้อมสีและหลังย้อมสีต่อการติดสีย้อมสเตรปโตมัยซีสของเส้นใยไหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุนวิจัย  60,000    0 60,000 -
64 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลตำบลพลายชุมพล อาจารย์สุภาวดี น้อยน้ำใส 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุนวิจัย  35,000    0 35,000 -
65 การเสริมสร้างภูมิความรู้ทางบัญชีเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
 กองทุนวิจัย  25,000    0 25,000 -
66 การศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อาจารย์ณัฐธิดา จงรักษ์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 กองทุนวิจัย  25,000    0 25,000 -
67 การพัฒนาไมโครเจลจากสารสกัดใบบัวบก นางสาวศิริรัตน์ พันธ์เรือง 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุนวิจัย  60,000    0 60,000 -
68 ผลของกรดซาลิซิลิกต่อการเติบโตและศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระ ในระหว่างการงอกของเมล็ดถั่วลันเตา อาจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุนวิจัย  60,000    0 60,000 -
69 ผลของการเสริมผงเปลือกกล้วยต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอม อาจารย์ผกาวดี ภู่จันทร์ 28 เมษายน 2559 26 เมษายน 2560 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุนวิจัย  30,000    0 30,000 -
70 การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในการพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนระนาดเอก เพื่อส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 กองทุนวิจัย  60,000    0 60,000 -
71 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนเอกสารวิชาการด้วยกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทา 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 กองทุนวิจัย  10,000    0 10,000 -
72 การศึกษาความสามารถทางโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
 กองทุนวิจัย  5,500    0 5,500 -
73 ผลของการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการกำหนดตัวแปรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์จักรพงษ์ บุญตันจีน 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
 กองทุนวิจัย  5,500    0 5,500 -
74 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปัญหาสังคม ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ธัญญาพร ก่องขันธ์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
 กองทุนวิจัย  5,500    0 5,500 -
75 ความพึงพอใจและผลสะท้อนจากการเรียนรู้กิจกรรมในวิชาจิตตปัญญาศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 กองทุนวิจัย  5,500    0 5,500 -
76 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางด้านการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 รายวิชา “การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 2 โดยเทคนิคการลงมือให้ปฏิบัติจริง อาจารย์ธีรภัทร์ พุ่มพลอย 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 กองทุนวิจัย  5,500    0 5,500 -
77 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิยุตคณิตศาสตร์ ระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม อาจารย์สลิลทิพย์ แดงกองโค 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองทุนวิจัย  5,500    0 5,500 -
78 การใช้กระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง เพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชา ENED 492 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ภาวิณี เดชเทศ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 กองทุนวิจัย  5,500    0 5,500 -
79 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูกในกีฬาวอลเลย์บอลของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์นันทิภาคย์ พวงสถิตย์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาพลศึกษา
คณะครุศาสตร์
 กองทุนวิจัย  5,500    0 5,500 -
80 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่บูรณาการกับการพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในรายวิชา GEHU 103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อาจารย์ภาวิดา มหาวงศ์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์
 กองทุนวิจัย  5,500    0 5,500 -
81 ผลของกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาต่อการตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์จอมขวัญ รัตนกิจ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์
 กองทุนวิจัย  5,500    0 5,500 -
82 การศึกษาสภาพและปัญหาการฝึกปฏิบัติในชุดวิชา "การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship II)" ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 กองทุนวิจัย  5,500    0 5,500 -
83 การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 5 รหัส 2554 ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship II) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
 กองทุนวิจัย  5,500    0 5,500 -
84 การศึกษาปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อผลการประเมินของนักศึกษาจากสถานประกอบการ รายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ อาจารย์ ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 กองทุนวิจัย  5,500    0 5,500 -
85 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิมล ใจงาม 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
 ทุนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา  50,000    0 50,000 -
86 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อาจารย์ ดร.สุวพัชร์ ช่างพินิจ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
 ทุนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา  50,000    0 50,000 -
87 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องการประเมินมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา  50,000    0 50,000 -
88 การพัฒนาตัวบ่งชี้และการศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ทุนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา  11,000    0 11,000 -
89 การพัฒนาตัวบ่งชี้และการศึกษาสภาพและแนวทางการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ทุนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา  11,000    0 11,000 -
90 ศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาสมรรถนะครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ทุนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา  11,000    0 11,000 -
91 การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ทุนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา  11,000    0 11,000 -
92 การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ทุนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา  11,000    0 11,000 -
93 ต้องการศึกษาการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ทุนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา  11,000    0 11,000 -
94 การศึกษาสภาพและแนวทางการส่งเสริมการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ทุนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา  11,000    0 11,000 -
95 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ทุนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา  11,000    0 11,000 -
96 ความหลากชนิดและแหล่งเรณูพืชอาหารของแมลงผสมเกสรในวงศ์ Apidae (Hymenoptera) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา  11,000    0 11,000 -
97 ผลของเศษเหลือทิ้งจากกล้วยอบเนยต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของไก่กระทง อาจารย์ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ทุนนักศึกษาปริญญาตรี  5,000    0 5,000 -
98 ผลของกากซอสถั่วเหลืองที่ใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตคุณภาพซากและสรีระภายในของไก่กระทง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ทุนนักศึกษาปริญญาตรี  5,000    0 5,000 -
99 การสำรวจสารสเตียรอยด์ในยาชุดและยาสมุนไพร ในตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนนักศึกษาปริญญาตรี  5,000    0 5,000 -
100 การศึกษาลักษณะพื้นผิวของหนอนพยาธิในลำไส้ของไก่พื้นเมืองด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนนักศึกษาปริญญาตรี  5,000    0 5,000 -
101 การศึกษาความหลากหลายและดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำของแมลงน้ำในแหล่งน้ำนิ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนนักศึกษาปริญญาตรี  5,000    0 5,000 -
102 ความหลากชนิดของหนอนพยาธิในลำไส้หนูที่พบในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนนักศึกษาปริญญาตรี  5,000    0 5,000 -
103 ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการงอกของเมล็ดและการเติบโตของต้นกล้าระยะแรกของข้าวพันธุ์กข51 ภายใต้สภาวะความเครียดจากโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) อาจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนนักศึกษาปริญญาตรี  5,000    0 5,000 -
104 ผลของการจุ่มเมล็ดทานตะวันด้วยกรดซาลิไซลิกต่อการเจริญเติบโต และศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระในระหว่างการงอกของเมล็ดทานตะวัน อาจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนนักศึกษาปริญญาตรี  5,000    0 5,000 -
105 ผลของกรดซาลิไซลิกและไคโทซานต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของผลมะนาวพันธุ์แป้น อาจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนนักศึกษาปริญญาตรี  5,000    0 5,000 -
106 ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มของวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีนและวิธีเคเนียเรสเบอร์ กรณีข้อมูลมีการแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐินี ดีแท้ 28 เมษายน 2559 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทุนนักศึกษาปริญญาตรี  5,000    0 5,000 -
107 การประดิษฐ์และปรับปรุงคุณสมบัติของพอร์ชเลนเพื่อประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ สุจริตตั้งธรรม 2016 เมษายน 27 2017 เมษายน 27 สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   0  วช  537,850 537,850
108 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการสอนด้วยบทปฏิบัติการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง 2016 เมษายน 28 2017 เมษายน 27 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ทุนคณะ  5,000    0 5,000
109 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาการของนักศึกษาในการสรุปความ อาจารย์ขนิษฐา ไชยแก้ว 2016 เมษายน 28 2017 เมษายน 27 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ทุนคณะ  5,000    0 5,000
110 การศึกษาความเข้าใจของผู้เรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบสาธิตและปฏิบัติการในรายวิชาการจัดการทางวิศวกรรม อาจารย์สุรินทราพร ชั่งไชย 2016 เมษายน 28 2017 เมษายน 27 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ทุนคณะ  5,000    0 5,000
111 การพัฒนาศักยภาพของผู้ปรระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง : ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง (กลุ่ม 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทา 2016 กันยายน 01 2017 มิถุนายน 30 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
   0  สกว.  2,400,000 2,400,000
112 การประเมินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์ ดร.เทิน สีนวน 2016 ตุลาคม 07 2017 ตุลาคม 06 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
   0  วช.  305,000 305,000
113 การพัฒนาครูด้านการจัดการวิจัยดดยผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ 2016 ตุลาคม 07 2017 ตุลาคม 06 สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
   0  วช.  300,000 300,000
114 ความต่อเนื่องแบบโฮลเดอร์ของการส่งผลเฉยประมาณค่าสำหรับปัญหาเชิงดุลยภาพเวกเตอร์อย่างเข้มอิงตัวแปรเสริม อาจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศิลป์ 2016 กรกฏาคม 01 2017 มิถุนายน 30 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
   0  สกว.  100,000 100,000
รวมทุนสนับสนุนของ มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 11,890,100 5,212,850 17,102,950