ข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เลือกปีที่ต้องการ    เลือกคณะที่ต้องการ    

ข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของ มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 6 เรื่อง

ลำดับที่ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย หลักฐานอ้างอิง
ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
1  Public transport promotion policy on campus: evidence from Suranaree University in Thailand  อาจารย์ ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Public Transport 2016, 8(2) September 185–203 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
2  Performance of exponentially weighted moving average control chart for exponential arima processes  อาจารย์ ดร.วรรณพร สุริยะกาศ  สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS) 2016, 100(3) August 371 - 384 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
3  ผลของการเมล้ดในกรดซาลิซิลิกต่อการงอกของเมล็ด การเติบโต และศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนถั่วลันเตา  อาจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560, Vol 25, No 1 มกราคม - เมษายน 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
4  การศึกษาคุณค่าของภูมินามในตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  อาจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ  สาขาวิขาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560, ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
5  การประเมินการปนเปื้อนของโลหะหนักในฝุ่นที่ผนังของบ้านเรือนในพื้นที่เกษตรกรรม จังหวัดสุโขทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์  สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การจัดการสิ่งแวดล้อม 2560, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
6  ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของเซกเมนต์พาราโบลาของอาร์คิมีดิสกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมของอาร์คิมีดิส  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560, Vol 25, No 1  มกราคม - เมษายน 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่

ข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของ มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2559 จำนวน  6  เรื่อง
        บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน    เรื่อง
        บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. จำนวน    เรื่อง
        ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จำนวน    เรื่อง
        บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จำนวน    เรื่อง
        บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อนู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. จำนวน    เรื่อง
        บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล จำนวน    เรื่อง
        บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. จำนวน    เรื่อง
        ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จำนวน    เรื่อง
        ผลงานทางวิชาการทรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จำนวน    เรื่อง
        ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ จำนวน    เรื่อง
        ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน จำนวน    เรื่อง
        ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จำนวน    เรื่อง
        ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน    เรื่อง
        งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online จำนวน    เรื่อง
        งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน จำนวน    เรื่อง
        งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ จำนวน    เรื่อง
        งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน    เรื่อง
        งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ จำนวน    เรื่อง
        ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ scimagojr Q1 จำนวน    เรื่อง
        ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ scimagojr Q2 จำนวน    เรื่อง
        ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ scimagojr Q3 จำนวน    เรื่อง
        ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ scimagojr Q4 จำนวน    เรื่อง