รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)
รายชื่อผลงานวิจัยวิจัยที่ถูกเสนอให้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562

ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

          สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 จำนวน 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 รอบ (รอบที่ 1 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ รอบที่ 2 เวลา 13.30 - 15.00 น.) โดยรับผู้สนใจเข้าอบรม 20 ท่าน/รอบ มีหลักสูตรฝึกอบรมดังนี้
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดาญาวี ภู่คง โทรศัพท์ 095-3572228

1. หลักสูตรฝึกอบรมการทำไข่เค็มกะทิ & ไข่เค็มสมุนไพร : วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ปานทุ่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


2. หลักสูตรฝึกอบรมการทำน้ำตาลโตนดปั่น : วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาณจน์ จันทร์มาทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


3. หลักสูตรฝึกอบรมการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ : วิทยากร อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ


4. หลักสูตรฝึกอบรมการทำสบู่สมุนไพร : วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงทะเบียน


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562
อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์/โทรสาร 055-267-038
website : pibulresearch.psru.ac.th/2019/
e-mail : pibulresearch@gmail.com