รายชื่อผลงานวิจัยวิจัยที่ถูกเสนอให้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562

ตรวจสอบสถานะบทความ

กรุณากรอกข้อมูล

# ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อบทความ ประเภท/กลุ่มนำเสนอ รหัสนำเสนอ สถานะ
1 นายสุทธิศักดิ์  เพ็ชรผึ้ง ความต้องการจำเป็นของการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions) ในจังหวัดสุโขทัย โปสเตอร์/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-012 ผ่านการพิจารณา
2 นายอาทินันท์  ไพรแก่น การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยทักษะปฏิบัติของเดวีส์เพื่อส่งเสริมทักษะการเสิร์ฟลูกมือบนกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา บรรยาย/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม - ยกเลิกนำเสนอ
3 อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี  ใจกล่ำ การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่ถูกต้องสำหรับนักศึกษารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บรรยาย/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-005 ผ่านการพิจารณา
4 อาจารย์รัชฎาภรณ์  พัฒนะ การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนเบื้องต้นในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม โปสเตอร์/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-009 ผ่านการพิจารณา
5 อาจารย์อมร  หวังอัครางกูร วัฒนธรรมการเล่นเงาในคาบสมุทรมลายู โปสเตอร์/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-013 ผ่านการพิจารณา
6 นางอโณทัย พลเยี่ยม  เพชรแสง การประเมินความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 บรรยาย/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม - ยกเลิกนำเสนอ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี  เส็งศรี ผลการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ การทำงานกลุ่ม วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจ่านกร้อง บรรยาย/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-006 ผ่านการพิจารณา
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เส็งศรี ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 เรื่อง โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บรรยาย/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม - ยกเลิกนำเสนอ
9 นายสิทธิพร  พุ่มเกิด ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โปสเตอร์/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-011 ผ่านการพิจารณา
10 นางกาญจนา  พรหมสูตร์ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โปสเตอร์/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-001 ผ่านการพิจารณา
11 นายศรัณย์  เปรมสุข การพัฒนาทักษะผู้นำวงสนทนาในการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขตศรีวิเชียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 บรรยาย/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-004 ผ่านการพิจารณา
12 นายภวัฐ  คำภาพันธุ์ การจัดการองค์ความเพื่อการสงวนรักษาเพลงพื้นบ้าน กรณีศึกษา: นางจำรัส อยู่สุข บรรยาย/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-003 ผ่านการพิจารณา
13 อาจารย์ ดร.กุลรภัส  เทียมทิพร กระบวนการพัฒนาชุดกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะการคิดคำนวณด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม บรรยาย/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-001 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาววันวิสาข์  พูลทอง สะพานข้ามวัฒนธรรมผ่านภาษา Cross-Cultural Book เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ประเพณีแข่งเรือยาวสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โปสเตอร์/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-010 ผ่านการพิจารณา
15 อาจารย์อริญชยา  ระวังกิ่ง การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต รายวิชาปฏิบัติการนวดไทย 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-014 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวชนกานต์  แสงคำกุล ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิดเพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญา โปสเตอร์/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-002 ผ่านการพิจารณา
17 นางธารทิพย์  ศรีพิชัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โปสเตอร์/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-003 ผ่านการพิจารณา
18 อาจารย์รักชนก  อินจันทร์ การแปรรูปเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผักและผลไม้เป็นปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด กรณีศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โปสเตอร์/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-007 ผ่านการพิจารณา
19 นายปรีดา  เสมา การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โปสเตอร์/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-005 ผ่านการพิจารณา
20 อาจารย์นัฐญภรณ์  เลิศอนรรฆภัณฑ์ แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษากับนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ตามแนวศาสตร์พระราชา ในยุค Thailand 4.0 บรรยาย/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-002 ผ่านการพิจารณา
21 อาจารย์รัชฎาภรณ์  พัฒนะ การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม โปสเตอร์/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-008 ผ่านการพิจารณา
22 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  วุฒิศรีเสถียรกุล การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้การเรียนรู้ด้วยโครงงาน กรณีศึกษา รายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปสเตอร์/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-004 ผ่านการพิจารณา
23 อาจารย์พีรภัทร  สงวนศิลป์ การปรับปรุงพฤติกรรมการแต่งกายนักศึกษารายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม โปสเตอร์/กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-006 ผ่านการพิจารณา
24 นายกฤษฎา  อุคส่าห์ การเลือกซื้อเสื้อยืดของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ยกเลิกนำเสนอ
25 นายสุภาวัฒน์  แสงคำมี ปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-018 ผ่านการพิจารณา
26 นายศิวณัฐ  ทองม่วง การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ของข้าราชการทหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-016 ผ่านการพิจารณา
27 อาจารย์ ดร.นิชภา  โมราถบ การสังเคราะห์การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-009 ผ่านการพิจารณา
28 นางสาวรัชดา  คำจริง การสังเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-016 ผ่านการพิจารณา
29 นางปพิชญา  พรหมกันธา ภาพสะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ปรากฏในค าขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2499-2560 บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-011 ผ่านการพิจารณา
30 นายณัฐดนัย  พยัฆพันธ์ การพนันชนควาย : เกาะสมุย โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-005 ผ่านการพิจารณา
31 นางสาวสิริมาส  หมื่นสาย การประเมินกระบวนการนำนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-019 ผ่านการพิจารณา
32 นายสุปรีชา  หิรัญบูรณะ ปัญหาและอุปสรรคของภาครัฐในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-023 ผ่านการพิจารณา
33 นางนภาภรณ์  อุ่นปรีชาวณิชย์ การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของสายผลิตภัณฑ์ผ้าทอลาย ดอกปีบชุมชนบ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-009 ผ่านการพิจารณา
34 อาจารย์ ดร.ฉลองรัฐ  ทองกันทา ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-002 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาวสิรินญา  ศรีชมภู ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-017 ผ่านการพิจารณา
36 นางณัฐกานต์  เส็งชื่น ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-004 ผ่านการพิจารณา
37 อาจารย์ ดร.ธีรภาพ  ปรีดีพจน์ คำว่า “ภาษาจีน” ต้องใช้คำว่า “ฮั่นหยวี่” หรือ “จงเหวิน” บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-007 ผ่านการพิจารณา
38 นายเฉลิมพล  โนราช การศึกษาการเรียนรู้คำศัพท์และกลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ผ่านเกมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-003 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาวนิตยา  บุญสิงห์ การศึกษาการสร้างคำและความหมายของคำสแลงในนิตยสารวัยรุ่น พ.ศ.2560 บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-010 ผ่านการพิจารณา
40 นางสาวภัทราภรณ์  มณีวัลย์ การเล่าเรื่องผ่านตัวละครเอกเพศหญิงในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-012 ผ่านการพิจารณา
41 นายภควา  มุสิกะวัน ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนกับความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-014 ผ่านการพิจารณา
42 นายปฏิวัติ  จอมคำสิงห์ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-010 ผ่านการพิจารณา
43 อาจารย์กนกรัตน์  ปิลาผล การศึกษาเสียงอ่านของอักษรคันจิประเภทเคเซที่ปรากฏในตารางอักษรคันจิสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1-N5 ตามหลักการกำหนดเสียง โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-001 ผ่านการพิจารณา
44 อาจารย์ต่อศักดิ์  ร่มส้มซ่า การศึกษาการใช้รูปไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (ระดับ N4) จากอนิเมะ บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-005 ผ่านการพิจารณา
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพัฒน์  มั่นพรม การพัฒนารูปแบบและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทอลาย บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-015 ผ่านการพิจารณา
46 นางทิศากร  ไชยมงคล การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ตามกรอบแนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-007 ผ่านการพิจารณา
47 นางสาวกิตติยา  สืบสาย การวิเคราะห์การตั้งชื่อจังหวัดในประเทศไทย บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-001 ผ่านการพิจารณา
48 นางสาวสุภาดา  สายหล้า การวิเคราะห์นามสกุลคนไทยในตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-019 ผ่านการพิจารณา
49 อาจารย์อธิษฐาน  งามกิจวัตร การวิเคราะห์ความถี่คำกริยาวิเศษณ์ ในส่วนการอ่านของหนังสือ TOEIC โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-024 ผ่านการพิจารณา
50 อาจารย์ ดร.สุธัญญา  ปานทอง การสำรวจการใช้ “突然”และ “忽然”ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่สี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือของไทย โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-021 ผ่านการพิจารณา
51 อาจารย์ยรรยงวรกร  ทองแย้ม การสร้างสรรค์สื่อรณรงค์เพื่อกระตุ้นความฉลาดทางดิจิทัลของนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-013 ผ่านการพิจารณา
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา  สุขสวัสดิ์ การศึกษาการแทรกแซงของภาษาที่ 1 ต่อการใช้คำบุพบทของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-017 ผ่านการพิจารณา
53 นายจิณณวัตร  ด่านศรีชาญชัย ความสำเร็จในการนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปใช้ของด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-002 ผ่านการพิจารณา
54 นางสาวชลดา  สีขาว การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คำเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนและภาษาไทย โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-003 ผ่านการพิจารณา
55 อาจารย์ ดร.วรารัตน์  วริรักษ์ การสร้างสื่อโสตทัศน์ หัวข้อ ‘กลวิธีการออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง’ ในรายวิชาดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น” โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-014 ผ่านการพิจารณา
56 นางสาวธนัชพรรณ  อินทร์จันทรา ความสามารถในการอ่านในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร การวิเคราะ:Coh-Metrix บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-006 ผ่านการพิจารณา
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยจิตร  สังข์พานิช แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส เรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน” สำหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-012 ผ่านการพิจารณา
58 นายพิชัย  เลิศเสนา ปัจจัยสาเหตุและแนวทางการป้องกันการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขัง เรือนจำกลางนครปฐม บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-013 ผ่านการพิจารณา
59 นางสาวธนภรณ์  ทิมกล่ำ การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการยืมคืนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-008 ผ่านการพิจารณา
60 นางสาวณัฐริกา  เสงี่ยมอยู่ ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ใช้บริการมุมอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ยกเลิกนำเสนอ
61 นางสาวจิรนันท์  ขนเพ็ชร์ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ยกเลิกนำเสนอ
62 นางสาวทัดดาว  เกตุแพร การศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ยกเลิกนำเสนอ
63 นางสาวสุภาภรณ์  ใจตรงดี ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด ระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ยกเลิกนำเสนอ
64 นางสาวมาริสา  เรือนก้อน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียนคณะครุศาสตร์ในการเข้าใช้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ยกเลิกนำเสนอ
65 อาจารย์ ดร.ณัฏฐนิช  นักปี่ สังคีตลักษณ์ของเพลงปลาทอง เถา บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-004 ผ่านการพิจารณา
66 นางสาวสุธีรา  สีมา โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของครู ในจังหวัดชลบุรี โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-022 ผ่านการพิจารณา
67 นางสาวพริมาดา  บัวหลวง กลยุทธ์การลงทุนภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชน บ้านเสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อความ ได้เปรียบทางการแข่งขัน บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ยกเลิกนำเสนอ
68 นางสาวนิชฎารัสมิ์  รักษาสัตย์ การวิเคราะห์กลไกการป้องกันตัวแบบหาเหตุผลเข้าข้างตนเองที่สะท้อนผ่านตัวละครหลัก ในนวนิยายเรื่อง Jane Eyre บทประพันธ์โดย Charlotte Bronte บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-008 ผ่านการพิจารณา
69 นางสาวปรัศนี  ไชยศิริ การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดระยอง โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ยกเลิกนำเสนอ
70 นายบุญรักษ์  แวนบอเซอร์ ปัญหาข้อระเบียบการซื้อการจ้างภาครัฐ บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ยกเลิกนำเสนอ
71 อาจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม  บุณยานันต์ การศึกษาการปฏิเสธการชักชวนและการขอร้องในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-020 ผ่านการพิจารณา
72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ปัทมสนธิ์ ผลของการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-006 ผ่านการพิจารณา
73 นายปธานิน  แสงหาญ การศึกษาความคาดหวังของสมาชิกกองทุนชุมชนทหารที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-011 ผ่านการพิจารณา
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไรวรรณ  แสนชะนะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในธุรกิจวิสา หกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โปสเตอร์/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-015 ผ่านการพิจารณา
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์  อัจฉริยมนตรี การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยของชุมชนหนองปลามัน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-020 ผ่านการพิจารณา
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์ การพัฒนาศักยภาพการบริหารกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแนวคิดการจัดทำโมเดลธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของชุมชน บรรยาย/กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-018 ผ่านการพิจารณา
77 นางสาวมุกตาภา  อ้ายคำ การประเมินการปนเปื้อนโลหะหนักในดินสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสำหรับส่งออกในจังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-020 ผ่านการพิจารณา
78 นางสาวอรอนงค์  จันทคุณ การประเมินการปนเปื้อนโลหะหนักในมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในจังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-033 ผ่านการพิจารณา
79 อาจารย์ ดร.วิทยา  พรหมพฤกษ์ การออกแบบและพัฒนารถไถนั่งขับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กอเนกประสงค์สำหรับใช้ทดแทน รถไถเดินตาม โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-027 ผ่านการพิจารณา
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร  วิศพันธ์ การวิเคราะห์หาปริมาณไนเตรทในผักสด บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-024 ผ่านการพิจารณา
81 นายชวลิต  รักษาริกรณ์ การศึกษาความเข้มข้นของเสียท้ายบ่อหมักแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ ต่อผลผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-006 ผ่านการพิจารณา
82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ศรีลานนท์ คุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวาเพื่องานวัสดุก่อสร้างสีเขียว โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-003 ผ่านการพิจารณา
83 อาจารย์ธัญภพ  ศิริมาศเกษม เครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติ บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-010 ผ่านการพิจารณา
84 อาจารย์ ดร.สรวิศ  สอนสารี ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์อุณหภูมิต่ำ บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-031 ผ่านการพิจารณา
85 นางสาวณิชา  สุริยากานนท์ การศึกษาประสิทธิภาพการติดสีจากดอกกระเจี๊ยบแดงในการย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ใ่นช่องปาก บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-041 ผ่านการพิจารณา
86 นายพัชระ  ทรัพย์เจริญ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการสำรวจระยะไกลประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-018 ผ่านการพิจารณา
87 นายปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง พอลิเมอร์ ผ่านคิวอาร์โค้ต โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ยกเลิกนำเสนอ
88 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์  กิ่งทอง การพัฒนาหัวดูดแบบท่อทองแดง ในอุปกรณ์ย้ายเมล็ดลงถาดเพาะกล้า บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-032 ผ่านการพิจารณา
89 อาจารย์กานต์  แย้มพงษ์ การศึกษาการหมักเอทานอลจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน ด้วย Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 และ Pichia stipitis 10 บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-003 ผ่านการพิจารณา
90 นางสาวนุชธิดา  พวงพันธ์ การศึกษาปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมักด้วย Saccharomyces cerevisiae TISTR 5015 โดยใช้ฟางข้าวและชานอ้อยที่ผ่านการย่อยสลาย บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-013 ผ่านการพิจารณา
91 นางสาวธิดารัตน์  นิลทกาล ผลของสารสกัดจากใบพลูและชะพลูต่อการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวและถั่วเขียว บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-011 ผ่านการพิจารณา
92 นางสาวSUKANYA  SUJARIYA การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำเชิงบูรณาการเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนวังข่อย จังหวัดนครสวรรค์ โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-030 ผ่านการพิจารณา
93 นางสาวดวงชนก  เบ็ญมาศ การประยุกต์ใช้ไบนารี่โลจิสติกในการศึกษาความสามารถในการเรียนวิชาหลักสถิติสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-009 ผ่านการพิจารณา
94 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอบแห้งข้าวเปลือกแบบอัจฉริยะสำหรับโรงสีข้าวขนาดกลาง บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-020 ผ่านการพิจารณา
95 อาจารย์ ดร.ศรัณรัตน์  คงมั่น ระบบควบคุมการให้สารอาหารอัตโนมัติสำหรับปลูกผักสลัดแนวตั้งด้วยวิธีแอโรโพนิกส์ โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-028 ผ่านการพิจารณา
96 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม การพัฒนาชุดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดพื้นที่อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-014 ผ่านการพิจารณา
97 นางสาวจงภร  มหาดเล็ก การเปรียบเทียบผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ระหว่างการใช้การดูแลแบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) กับการดูแลแบบเกษตรกรทั่วไป ในตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-007 ผ่านการพิจารณา
98 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ  ปรีชา วิธีแก้ปัญหา linear fractional programming โดยใช้แนวคิด duality บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-005 ผ่านการพิจารณา
99 นางสาวสุนิตรา  มีบึงพร้าว การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหารโดยใช้ถ่านกัมมันต์ บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-036 ผ่านการพิจารณา
100 นางสาววิชุดา  กัดเขียว อัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-026 ผ่านการพิจารณา
101 นางสาวสิรินันท์  จันทร์คำ ชนิดและความเข้มข้นของพีเอชบัฟเฟอร์ที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-034 ผ่านการพิจารณา
102 อาจารย์วรกฤช  ดอนคำเพ็ง การสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ แบบถุง LDPE ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในครัวเรือน โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-024 ผ่านการพิจารณา
103 นายพีรณัฐ  บัวทุม ผลของน้ำมะพร้าวต่อการแตกหน่อของกล้วยนากในสภาพปลอดเชื้อ บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-019 ผ่านการพิจารณา
104 นางสาวกุลสินี  บุญช่วย การใช้สารเร่งรากเพื่อส่งเสริมการออกรากของหน่อกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-006 ผ่านการพิจารณา
105 นางสาวกิตติมา  เป็งแห ผลของการให้ความร้อนต่อศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดในคะน้าเม็กซิโก (Cnidoscolus aconitifolius) โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-004 ผ่านการพิจารณา
106 อาจารย์ธิดารัตน์  หน่อสุวรรณ ผลของสารเคลือบผิวรับประทานได้ต้านอนุมูลอิสระจากปอ (Corchorus capsularis Linn.) ต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของแครกเกอร์ธัญพืช โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-012 ผ่านการพิจารณา
107 นางสาวศศิธร  ดวงจิตร ความหลากชนิดของแมลงปอในสวนสาธารณะหนองนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-029 ผ่านการพิจารณา
108 อาจารย์ ดร.อารีรัตน์  อรุณชัย วางนัยทั่วไปของหลักการอาคิแลนด์ epsilon-การแปรผัน สำหรับi tau-ระยะทาง โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-034 ผ่านการพิจารณา
109 อาจารย์เปี่ยมจิต  ษรจันทร์ศรี ผลลัพธ์บางประการของผลรวมสัมพัทธ์เหนือเซตของจำนวนเต็ม บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-016 ผ่านการพิจารณา
110 นางสาวระพีร์  รัตตะพรม ระบบควบคุมการทำงานเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่ เป็น การประยุกต์ใช้วงจรสลายซัลเฟตร่วมกับระบบชาร์จแบตเตอรี่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-022 ผ่านการพิจารณา
111 นางสาวดรินรัตน์  สวัสดิ์สุข พฤติกรรมและการกระจายตัวของนกอีโก้งในอุทยาน นกน้ำ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-009 ผ่านการพิจารณา
112 นายธนกร  คุณเที่ยง การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีและนาปรังของประเทศไทย โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-010 ผ่านการพิจารณา
113 นางสาววรรณพร  นาคสิงห์ ความหลากหลายของชนิดปลาเศรษฐกิจในแม่น้ำแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-025 ผ่านการพิจารณา
114 อาจารย์พรชัย  เหลืองวารี การศึกษาชนิดของเนื้อสัตว์ต่อผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-017 ผ่านการพิจารณา
115 นางสาวสุวรรณนา  มีเดช การศึกษาสมบัติการเปลี่ยนสีของพอลิไดอะเซทติลีนที่ดัดแปรด้วยเกลือไอออนิกลิเทียม บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-037 ผ่านการพิจารณา
116 นางสาวนัชรีภรณ์  สีแสง ผลของสารเคลือบผิวจากเปลือกส้มโอและว่านหางจระเข้ต่อการเก็บรักษาพริกชี้ฟ้า โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-013 ผ่านการพิจารณา
117 นายพินิจ  บุญเอี่ยม เครื่องแยกเมล็ดและตีฟูฝ้าย โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-018 ผ่านการพิจารณา
118 นางสาวสินจัย  ชาริดา การสร้างเครื่องเก็บอากาศแบบผสมผสานสำหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-033 ผ่านการพิจารณา
119 นางสาววาสนา  บุญแข็ง การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นต้นอ่อนของหน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus officinalis L.) พันธุ์บร็อคอินพรู๊ฟ บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-025 ผ่านการพิจารณา
120 นายKittisak  Srisawas ชุดควบคุมสีของแสงหลอดไดโอดอาร์จีบีเปล่งแสงสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์ โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-005 ผ่านการพิจารณา
121 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงค์  จิโน การจัดการฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะด้วยระบบควบคุมระยะไกลเพื่อลดการใช้แรงงาน โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-015 ผ่านการพิจารณา
122 นายวชิรพล  แสนโซ้ง ผลของการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ของระบบแอร์คอนดิชั่นเพื่อสร้างอุณหภูมิต่อสภาวะภายในห้อง บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-023 ผ่านการพิจารณา
123 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  บุญโรจน์ การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ (Phallus indussiatus) โดยใช้ใบไม้ผลชนิดต่าง ๆ ใต้ค้างบวบและค้างมะระ บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-040 ผ่านการพิจารณา
124 นางสาวกาญจนา  เทียนจันทร์ การคัดแยกเครื่องแบบนักศึกษาด้วยการประมวลผลภาพ บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-002 ผ่านการพิจารณา
125 นายนนธวัช  เทียมนาก การตรวจจับการล้มด้วยระยะห่างระหว่างข้อต่อโดยใช้ไคเน็กซ์และแลปวิว บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-012 ผ่านการพิจารณา
126 นายชิตพงศ์  คล้อยอรุณ การพัฒนาระบบจองห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์แบบออนไลน์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-007 ผ่านการพิจารณา
127 นางสาวศิริรัตน์  แสงพระจันทร์ อัลกอริทึมการประมวลผลภาพเพื่อตรวจนับการกระพริบตาด้วยฮาร์แคดเคด บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-030 ผ่านการพิจารณา
128 นายอนุภัทร  เอี่ยมคุ้ย การคัดแยกขนาดกระสอบบรรจุภัณฑ์ด้วยการประมวลผลภาพ บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-039 ผ่านการพิจารณา
129 อาจารย์ ดร.ธาราทิพย์  โอฬารทิชาชาต การศึกษาเนื้อดินปั้นชนิดคอร์เดียไรท์สำหรับวัตถุทนไฟ โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-011 ผ่านการพิจารณา
130 นายสุริยา  รัตนะ การอธิบายลักษณะของความหนาแน่นบนแผ่นขัด บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ยกเลิกนำเสนอ
131 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงศ์กระจ่าง ผลของความมีขั้วของตัวทำละลายในการสกัดต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์กระดูกของสารสกัดเพชรสังฆาต โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-002 ผ่านการพิจารณา
132 นายปารเมษฐ์  ปกป้อง การปนเปื้อนของโลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมโครอน (PM10) ในอาคารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตจราจรหนาแน่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-017 ผ่านการพิจารณา
133 นายสุทธิพงศ์  จำบุญ การพัฒนาโปรแกรมระบบควบคุมหุ่นยนต์เพื่อลดเวลาในการผลิตชิ้นงาน บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-035 ผ่านการพิจารณา
134 นางสาวญาณิศา  จินดาหลวง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมผสมสารสกัดสิรินธรวัลลี โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-008 ผ่านการพิจารณา
135 นางสาวปภัสรา  ขวัญมา ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่มีผลต่อความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-015 ผ่านการพิจารณา
136 นางสาวปภัสสรา  จ๊อดมา การศึกษาคุณภาพไรแดงจากการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดต่อการเจริญเติบโตและความเข้มสีของปลาสอดแดงหางดาบ โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-016 ผ่านการพิจารณา
137 นางสาวภาวนา  ประเสริฐทรัพย์ การเปรียบเทียบคุณภาพการดูดซับของสตาร์ซข้าวรูพรุนที่ผลิตโดยใช้เอนไซม์อะไมเลส และคลื่นความถี่สูง โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-019 ผ่านการพิจารณา
138 นางสาวรณลัดดา  ยิ้มเจริญ ไอดีลทางซ้ายและไอดีลทางขวาของ บี-กึ่งกรุป บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-021 ผ่านการพิจารณา
139 นายเชวงชัย  วังพุทรง การประมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่าไม้ด้วยเทคนิคการสำรวจระยะไกล บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-004 ผ่านการพิจารณา
140 นางสาวสุดารัตน์  นาคธูป การศึกษาสภาวะการทำประมงในแม่น้ำแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ผ่านการพิจารณา
141 นายฤทธิชัย  บุญโฉม การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีจัดการข้อมูลสูญหายสำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบสอบถามที่ให้คะแนนหลายค่า โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-023 ผ่านการพิจารณา
142 นางสาวกนกวรรณ  พละสาร สภาวะการทำประมงในแม่น้ำแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-001 ผ่านการพิจารณา
143 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชร  ฉิมจารย์ ความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของกลุ่มผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-032 ผ่านการพิจารณา
144 อาจารย์สว่าง  แป้นจันทร์ ออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-029 ผ่านการพิจารณา
145 นางสาววราพร  สร้อยมุข การชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของ Streptomyces sp.D7 และ Streptomyces sp. P2 โดยการใช้รังสีอัลตราไวโอเลต โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-026 ผ่านการพิจารณา
146 นางสาวนิตยา  คณทา การคัดเลือกแอคติโนแบคทีเรียจากดินจอมปลวก และดินรังต่อหมาร่าเพื่อใช้ในการย้อมเส้นใยไหม โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-014 ผ่านการพิจารณา
147 นางสาวระเบียบ  ทองดี ผลของการใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารปลานิล โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-021 ผ่านการพิจารณา
148 อาจารย์ศศิธร  กนกหิรัญญากร การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาความยากจนของครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์ บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-028 ผ่านการพิจารณา
149 นางสาวรัชดากร  แรรุน การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำสำหรับบ่ออนุบาลปลานิลแบบอัตโนมัติ บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-022 ผ่านการพิจารณา
150 นางสาวสุวัจนา  สุขศิริ แบบจำลองระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรผ่านสมาร์ทโฟน บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-038 ผ่านการพิจารณา
151 นางสาวกนกวรรณ  คำมี การพัฒนาเครื่องให้อาหารไก่ไข่อินทรีย์อัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-001 ผ่านการพิจารณา
152 นายณัฐพงค์  ศรีบรรเทา ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นและความเข้มแสงภายในโรงเรือน บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-008 ผ่านการพิจารณา
153 นายสุวรรณ  ภู่เชย ตู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยแสงเทียม โปสเตอร์/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-031 ผ่านการพิจารณา
154 นางสาวพัชราภรณ์  ไชยศรี ประสิทธิผลของเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของสารสกัดหยาบบัวแดงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-042 ผ่านการพิจารณา
155 นายวินัย  มีแสง ความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ชั่วโมงเร่งด่วน บริเวณจุดหยุดรถประจำทาง ภายในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บรรยาย/กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-027 ผ่านการพิจารณา
156 อาจารย์นิโลบล  เอี่ยมเย็น การศึกษาฤทธิ์สารสกัดจากเหง้ากระชายดำ และเหง้ากระชายเหลืองในการยับยั้ง เชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-012 ผ่านการพิจารณา
157 นางสาวอณัญญา  ลาลุน การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-028 ผ่านการพิจารณา
158 นางสาววรรณรัตน์  พึ่งสวัสดิ์ การตรวจสอบเบื้องต้นหาปริมาณฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้าน โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-019 ผ่านการพิจารณา
159 นางสาวธันนารี  เจนวิถี ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม ( 3อ. 3ส. 1น.) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-008 ผ่านการพิจารณา
160 อาจารย์ ดร.สิรีวัฒน์  อายุวัฒน์ ผลการพัฒนานวัตกรรม “วงล้อปริมาณโซเดียม” โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-026 ผ่านการพิจารณา
161 นางสาวศุภวรรน  ยอดโปร่ง ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อระดับความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-021 ผ่านการพิจารณา
162 นางจันทร์จิรา  อินจีน ความพึงพอใจต่อการใช้แบบประเมินปัญหาความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวตามแนวทาง INHOME-SSS ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-003 ผ่านการพิจารณา
163 นางสาวธาริณี  เขียวสีห์ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ยกเลิกนำเสนอ
164 นางจันทร์จิรา  อินจีน ผลการใช้แบบประเมินปัญหา ความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวตามแนวทางINHOME-SSS ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-004 ผ่านการพิจารณา
165 นางสาวกาญจนา  ใจคำปิง การศึกษาความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดเปลือกแคที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Streptococcus mutans โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-001 ผ่านการพิจารณา
166 นายปัณณทัต  ขานสันเทียะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก บรรยาย/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-007 ผ่านการพิจารณา
167 นางสาวภัศราวรรณ  คุ้มแสง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-017 ผ่านการพิจารณา
168 นายอภิเชษฐ์  พูนทรัพย์ ผลการใช้นวัตกรรม “ถุงพอกเข่า บรรเทาปวด”ในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมต่อระดับความเจ็บปวด โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-029 ผ่านการพิจารณา
169 อาจารย์ ดร.กีรติ  กิจธีระวุฒิวงษ์ ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก บรรยาย/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-001 ผ่านการพิจารณา
170 อาจารย์ชาลีลักษม์  ทองประเสริฐ ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนอายุ 10-12 ปี บรรยาย/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-002 ผ่านการพิจารณา
171 นางสาวเพียงกมล  สอนผึ้ง การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาฟ้าสดใส โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-015 ผ่านการพิจารณา
172 นางปิยะเนตร  วิริยะปราโมทย์ ผลของการรักษาอุณหภูมิร่างกายทารกระหว่างการห่อตัวด้วยผ้า 2 ชั้นกับพลาสติกหุ้มด้วยผ้าสำลีต่อระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ยกเลิกนำเสนอ
173 อาจารย์ ดร.เจษฎากร  โนอินทร์ ความแตกต่างของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-006 ผ่านการพิจารณา
174 อาจารย์ ดร.กีรติ  กิจธีระวุฒิวงษ์ การศึกษาความหมายของทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-002 ผ่านการพิจารณา
175 นางสาวอรวรรณ  อัตถะบูรณ์ ความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-031 ผ่านการพิจารณา
176 นางสาวธิติพร  เถื่อนบัวระบัตร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-009 ผ่านการพิจารณา
177 อาจารย์ ดร.วิภาพร  สิทธิสาตร์ ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยไม้ไผ่ยางยืดเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ บ้านหนองกวางลี้ ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บรรยาย/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-011 ผ่านการพิจารณา
178 นางสาวสิริพร  ตัณฑารักษ์ การสร้างรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของโรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-025 ผ่านการพิจารณา
179 นายนิติรัตน์  มีกาย การศึกษานำร่องปัจจัยที่ทำให้น้ำนมไม่ไหลในหญิงหลังคลอด โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-011 ผ่านการพิจารณา
180 นางมณเฑียร  ไสไหม ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก บรรยาย/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-009 ผ่านการพิจารณา
181 นายอรรถรัตน์  มีศาสตร์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บรรยาย/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-014 ผ่านการพิจารณา
182 นายรภัทร  ชนกนำชัย โปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวานของผู้สูงอายุ ในโรงเรียนร่มสมอแข ตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-018 ผ่านการพิจารณา
183 นางสาวอินทิรา  กุลทอง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-032 ผ่านการพิจารณา
184 นางสาวสุชานาถ  หอมสุวรรณ์ ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรของหมอพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-027 ผ่านการพิจารณา
185 อาจารย์ ดร.ศุภาณ์นาฏ  สุวรรณกิจ การพัฒนานวัตกรรม “ วงล้อเข็มทิศ พิชิตเบาหวาน ” โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-024 ผ่านการพิจารณา
186 นายประดิษฐ์  ชาลีเครือ ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-013 ผ่านการพิจารณา
187 นายสุทธิพงษ์  วงวิริยะ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน บรรยาย/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-013 ผ่านการพิจารณา
188 นางสาวอรรณพร  ผาเจริญ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-030 ผ่านการพิจารณา
189 นางสาวณัฏฐณิชา  ใจแปง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย บรรยาย/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-003 ผ่านการพิจารณา
190 นางสาวประภัสสร  ติ๊บเต็ม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ บรรยาย/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-006 ผ่านการพิจารณา
191 นางสาวศุภวรรน  ยอดโปร่ง ผลของการใช้นวัตกรรม “Memory Block Dementia box” ต่อระดับความรู้ในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-022 ผ่านการพิจารณา
192 อาจารย์ ดร.รัศมี  สุขนรินทร์ ความหมายและประสบการณ์การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง บรรยาย/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-010 ผ่านการพิจารณา
193 นางสาวนนท์นลิน  จันทร์ดิษฐ์ ผลของการส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเข่าและข้อด้วยเครื่องฟื้นฟูต่อการบรรเทาความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้นในผู้สูงอายุ ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-010 ผ่านการพิจารณา
194 นางนิตยาภา  นิธิสมบัติ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ ในเขตตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก บรรยาย/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-005 ผ่านการพิจารณา
195 อาจารย์ศุภวัฒน์  สายพานิช การศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มภาวะสะบักจมกับกลุ่มกล้ามเนื้องอข้อมือ โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-023 ผ่านการพิจารณา
196 นางชนม์สวัสดิ์  เดือนแจ่ม การเปรียบเทียบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Streptococcus mutans ของสารสกัดจากเปลือกแคกับน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ Chlorhexedine 0.02% และน้ำยาบ้วนปากในท้องตลาด โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-007 ผ่านการพิจารณา
197 นายปราโมทย์  เย็นบุญธรรม สถานการณ์การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานเทศกาลประเพณี จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-014 ผ่านการพิจารณา
198 นายศุภชัย  แย้มสุทธิ์ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-020 ผ่านการพิจารณา
199 นางจารุวรรณ  บุญวุฒิวิวัฒน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-005 ผ่านการพิจารณา
200 นางนภานุช  การะเกษ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง:การศึกษารายกรณี บรรยาย/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-004 ผ่านการพิจารณา
201 นางไพจิตร  พิลึก การพัฒนารูปแบบตำรับน้ำยาป้วนปากสมุนไพร โปสเตอร์/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-016 ผ่านการพิจารณา
202 นางสาวเพียงเพ็ญ  บุษมงคล ความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บรรยาย/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-008 ผ่านการพิจารณา
203 นายสังคม  ศุภรัตนกุล อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี บรรยาย/กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-012 ผ่านการพิจารณา
204 นางสาวเขมปัณฑา  รัตนภรณ์ การเปรียบเทียบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในมุมมองของชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวชาวไทย บรรยาย/กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว O-MA-001 ผ่านการพิจารณา
205 อาจารย์ศุภกร  คนคล่อง ศึกษาความต้องการแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวสองภาษา (ไทย-จีน) ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเชียงราย บรรยาย/กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว O-MA-002 ผ่านการพิจารณา
206 นายวิศรุต  ศรีพฤกษ์ สภาพและแนวทางการจัดการทางการตลาดโดยร่วมงานแสดงสินค้าทางด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้านอาหารในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี บรรยาย/กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว O-MA-003 ผ่านการพิจารณา
207 นายจตุรงค์  ศรีสุธรรม การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : สภาพปัญหาและความท้าทาย บรรยาย/กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว O-MA-004 ผ่านการพิจารณา
208 นางสาวจีรภา  ดามัง ระบบกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บรรยาย/กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน O-RE-001 ผ่านการพิจารณา


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562
อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์/โทรสาร 055-267-038
website : pibulresearch.psru.ac.th/2019/
e-mail : pibulresearch@gmail.com