รายชื่อผลงานวิจัยวิจัยที่ถูกเสนอให้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562

กลุ่มสาขาที่นำเสนอ

     กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
     กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
     กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562
อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์/โทรสาร 055-267-038
website : pibulresearch.psru.ac.th/2019/
e-mail : pibulresearch@gmail.com