ปิดรับบทความ วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น.

กำหนดการส่งบทความวิจัย

กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1. เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper 27 พฤศจิกายน 2561
2. ปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมปิดรับบทความ Full Paper 15 มกราคม 2562
3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Full Paper 1 ธันวาคม 2561 – 20 มกราคม 2562
ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2562
4. ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562
10 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
5. ประกาศผลการพิจารณา 10 กุมภาพันธ์ 2562
22 กุมภาพันธ์ 2562
6. วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 15 มีนาคม 2562

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
1. ผู้นำเสนอผลงาน (นักวิจัย/นิสิต/นักศึกษา) 1,000 2,500
2. ผู้เข้าร่วมงานแต่ไม่นำเสนอผลงาน - 500

 

ชำระค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 660-0-00622-2
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562
อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์/โทรสาร 055-267-038
website : pibulresearch.psru.ac.th/2019/
e-mail : pibulresearch@gmail.com