ข้อมูลนักวิจัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 


 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.จิตศิริน ลายลักษณ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา : สาขาสุขวิชาศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
อีเมล์ : chitsirin@psru.ac.th
ประวัติการศึกษา :
  ปริญญาตรี
    วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) เกียรตินิยมอันดับ 2
    มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ปริญญาโท
    ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์)
    มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาเอก

ข้อมูลงานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง

ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง แหล่งทุน/จำนวนเงิน
2560 การประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันสุขภาพสำหรับมารดาที่ตั้งครรภ์
5,000
2558 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project based learning ในรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพสำหรับนักศึกษา แผ่นดิน
10,000
2557 ภาวะความสุขในการทำงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตามแนวคิดการสร้างเสริมองค์กร สุขภาวะ (Happy Workplace) สสส.
50,000
รวมเงินจากทุนวิจัยทั้งหมด 65,000

ข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 0 บทความ

ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร

ข้อมูลสังเคราะห์งานวิจัยและงานบริการวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง

ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง

ข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวน 0 ผลงาน

ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง ประเภท

ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 0 เรื่อง

ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง

© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560