ข้อมูลนักวิจัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 


 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อีเมล์ : Pongpan.p@psru.ac.th
ประวัติการศึกษา :
  ปริญญาตรี
    ศศ.บ. (สหวิทยาการสังคมศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท
    วท.ม. (การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว)
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาเอก
    ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว)
    มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลงานวิจัย จำนวน 0 เรื่อง

ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง แหล่งทุน/จำนวนเงิน
รวมเงินจากทุนวิจัยทั้งหมด 51,700

ข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 0 บทความ

ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร

ข้อมูลสังเคราะห์งานวิจัยและงานบริการวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง

ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง

ข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวน 0 ผลงาน

ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง ประเภท

ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 0 เรื่อง

ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง

© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560