ข้อมูลนักวิจัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 


 

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา : สาขาวิขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อีเมล์ : siriemyuak@psru.ac.th
ประวัติการศึกษา :
  ปริญญาตรี
    ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปริญญาโท
    ศศ.ม. (บรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
    Edith Cowan University
  ปริญญาเอก
    ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา)
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อมูลงานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง

ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง แหล่งทุน/จำนวนเงิน
2559 การสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด ในจังหวัดพิษณุโลก วช.
266,800
2558 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนรายวิชา IS 345 การจัดองค์การสารสนเทศ โดยการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม แผ่นดิน
10,000
2557 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพสำหรับครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน กองทุน
0
รวมเงินจากทุนวิจัยทั้งหมด 276,800

ข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 1 บทความ

ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร
2558 การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารในพื้นที่ชุมชนวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อมูลสังเคราะห์งานวิจัยและงานบริการวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง

ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง
2560 การสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัดในจังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวน 0 ผลงาน

ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง ประเภท

ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 0 เรื่อง

ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง

© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560