ข้อมูลนักวิจัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 


 

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส
สังกัด : คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อีเมล์ : jeena@psru.ac.th
ประวัติการศึกษา :
  ปริญญาตรี
    ศษ.บ. (ภาษาไทย)/กศ.บ. (การแนะแนว)
    /มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
  ปริญญาโท
    กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
    มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ปริญญาเอก
    ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา)
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อมูลงานวิจัย จำนวน 1 เรื่อง

ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง แหล่งทุน/จำนวนเงิน
2559 การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 5 รหัส 2554 ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship II) กองทุนวิจัย
5,500
รวมเงินจากทุนวิจัยทั้งหมด 5,500

ข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 0 บทความ

ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร

ข้อมูลสังเคราะห์งานวิจัยและงานบริการวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง

ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง

ข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวน 1 ผลงาน

ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง ประเภท
2551 ผลงานตำราหรือหนังสือวิชาการจากการขอตำแหน่งทางวิชาการ -

ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1 เรื่อง

ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง
2553 การศึกษาผลการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษารายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560