ข้อมูลการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เลือกปีที่ต้องการ    เลือกคณะที่ต้องการ    

ข้อมูลการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาของ มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 33 เรื่อง

ลำดับที่ เลขที่คำขอ ชื่อผลงานที่ได้จดลิขสิทธิ ชื่อผู้สร้างสรรค์ ทะเบียนข้อมูลเลขที่ วันที่รับคำขอ ประเภทผลงาน
1   อาหารข้นสำหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์ที่น้ำหนัก 400-550 กิโลกรัม  อาจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์    03 เมษายน 2560  อนุสิทธิบัตร
2   กระถางต้นไม้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ    26 เมษายน 2560  สิ่งประดิษฐ์
3   เครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์  อาจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม    26 เมษายน 2560  สิ่งประดิษฐ์
4   เยลลี่น้ำผักรวม  อาจารย์คำรบ สมะวรรธนะ    26 เมษายน 2560  อนุสิทธิบัตร
5   อิมัลชันบีด (emulsion bead) ที่มีสารสกัดขลู่และอะโวคาโด  อาจารย์จิรศิต อินทร    26 เมษายน 2560  อนุสิทธิบัตร
6   แจกันเซรามิกส์ แบบที่ 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล    01 พฤษภาคม 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
7   แจกันเซรามิกส์ แบบที่ 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล    01 พฤษภาคม 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
8   แจกันเซรามิกส์ แบบที่ 3  ผศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล    01 พฤษภาคม 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
9   แจกันเซรามิกส์ แบบที่ 4  ผศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล    01 พฤษภาคม 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
10   ลวดลายผนังตกแต่งอาคารสื่อแสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ แบบที่ 1  อาจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป    28 เมษายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
11   ลวดลายผนังตกแต่งอาคารสื่อแสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ แบบที่ 2  อาจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป    28 เมษายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
12   ลวดลายผนังตกแต่งอาคารสื่อแสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ แบบที่ 3  อาจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป    28 เมษายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
13   ลวดลายผนังตกแต่งอาคารสื่อแสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ แบบที่ 4  อาจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป    28 เมษายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
14   ลวดลายผนังตกแต่งอาคารสื่อแสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ แบบที่ 5  อาจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป    28 เมษายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
15   ลวดลายผนังตกแต่งอาคารสื่อแสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ แบบที่ 6  อาจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป    28 เมษายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
16   เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา  อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง    28 เมษายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
17   ลวดลายกระเป๋าแบบที่ 1  อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์    01 มิถุนายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
18   ลวดลายกระเป๋าแบบที่ 2  อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์    01 มิถุนายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
19   ลวดลายกระเป๋าแบบที่ 3  อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์    01 มิถุนายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
20   ลวดลายกระเป๋าแบบที่ 4  อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์    01 มิถุนายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
21   ลวดลายกระเป๋าแบบที่ 5  อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์    01 มิถุนายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
22   ลวดลายกระเป๋าแบบที่ 6  อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์    01 มิถุนายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
23   ลวดลายกระเป๋าแบบที่ 7  อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์    01 มิถุนายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
24   ลวดลายกระเป๋าแบบที่ 8  อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์    01 มิถุนายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
25   ลวดลายกระเป๋าแบบที่ 9  อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์    01 มิถุนายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
26   ลวดลายกระเป๋าแบบที่ 10  อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์    01 มิถุนายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
27   ลวดลายกระเป๋าแบบที่ 11  อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์    01 มิถุนายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
28   ลวดลายบรรจุภัณฑ์แบบที่ 1  อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์    01 มิถุนายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
29   ลวดลายบรรจุภัณฑ์แบบที่ 2  อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์    01 มิถุนายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
30   ลวดลายบรรจุภัณฑ์แบบที่ 3  อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์    01 มิถุนายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
31   ลวดลายบรรจุภัณฑ์แบบที่ 4  อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์    01 มิถุนายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
32   แจกันขนาดความสูง 120 เซนติเมตร ความกว้างขนาด 40 เซนติเมตร มีลวดลายเป็นองค์ประกอบ แบบที่ 1  นายขันแก้ว สมบูรณ์    26 เมษายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
33   แจกันขนาดความสูง 120 เซนติเมตร ความกว้างขนาด 40 เซนติเมตร มีลวดลายเป็นองค์ประกอบ แบบที่ 2  นายขันแก้ว สมบูรณ์    26 เมษายน 2560  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์