ข้อมูลการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เลือกปีที่ต้องการ    เลือกตีมที่ต้องการ    

ไม่มีข้อมูลในขณะนี้

ข้อมูลการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาของ ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 0 เรื่อง

ลำดับที่ เลขที่คำขอ ชื่อผลงานที่ได้จดลิขสิทธิ ชื่อผู้สร้างสรรค์ ทะเบียนข้อมูลเลขที่ วันที่รับคำขอ คณะ/หน่วยงาน ประเภทผลงาน